Lammiin Ameerikaa waan nama rifaasisu hojjetee gammaduun beekamu balaa rokeetiitiin du'e

Maayiki Hughees

Madda suuraa, CBS

Lammiin Ameerikaa waan nama rifaasisu hojjetee gammaduun beekamu yaalii rookkeettii furgiggisuutiin gammoojjii Kaalifoorniyaa keessatti lubbuunsaa dabarte.

Maayik Hughees "maraataan" ganna 64 yoo ta'u rookeettii hurkaan hojjatuun osoo balali'u daqiiqaa muraasa booda gaafa Sanbataa kufee cacabeera.

Viidiyoo miidiyaalee hawaasummaarratti namoonni waliif qoodaa jiran akka agarsiisutti rookeetichi osoo lafatti hin kufin dura gara samii furguggifamee ture.

Maayiki ilaachasaa lafti baxxeedhan jedhee amanuun beekama ture. Yaad-rimee kana dhugoomsuuf gara imaluuf abdii qaba ture.

Furguggifamanni gaafa Sanbataa sagantaa TV 'Homemade Astronauts' jedhamuun waraabamee ture jedhameera. Kunis kalqaxoota rookeetii haaraa ta'an irratti xiyyeefatuun TV irratti kan darbudha. Piroojektichi maallaqa xiqqaadhaan kan hojjatamuu qabu.

Waahilasaa kan ta'e Waaldoo Isteekes waliin olka'iinsaa meetira 1,525 rookkeetiisaa hurkaan hojjattuun gahuuf yaalii taasisaa ture Maayiki jedha marsariitiin Space.com jedhamu.

Maxxansa Tiwiitaraarratti 'Science Channel' Maayiki osoo abjuusaa dhugoomsuu tattaafatu du'e jedheera.

Qondaaltonni bulchiinsa Saan Bernaardiiniyoo furgugfama rookkeettii kanaaf galagala keessaa sa'aatii tokkotti waamamanii turan.

Bulchiinsi kunis akka jedhetti "gammoojjii keessatti eega rookkeettiin kufee caccabee namni du'eera" jedhame. Eenyummaan namasaanii ifa hin taasifamne.

Ta'us garuu marsariitiin namoota beekamoo ta'anii namni du'e sun Maayiki akka ta'e gabaase.

Bakka bu'anii Maayiki duranii Dareen Shusteer TMZ'tti akka himetti namni waan nama sodaacjhisu hojjatu kun "isadha," jedheera.

"Rabbi yeroo Maayikiin uumu du'a cabseera. Namni kun nama addaa ture. Nagaan haa boqatu," jedheeni.

Yeroo namni kun lafti baxxee ta'uushee nan mirkaneessa jedhe sanitti oduu ijoo miidiyaalee idil-addunyaa hedduu ta'ee ture.

Bitootessa bara darbee Maayiki olka'iinsa meetira 570 gahuu danda'ee ture.

Achi booda yaada Maayiki kenneen akkas jedhe: "Milkeeseera jedhee yaada kanaaf gammadeera. Ganama miiraasaa ni hubadha. Sireerraa ka'uu hin danda'u. Har'a galagala yoo xiqqaate mana deemee, irbaataa nyaadhee adurree kiyya nan ilaala."

Bara 2002 utaalcha dheeraa liimooziin- meetira 31 utaaluusaatiin riikordii cabsuun 'Guinness World Recorld' irratti maqaasaa galmeesiseera.