Toogootti buufanni filannoo 'sobaa' hundaa'uu mormitoonni komatan

Lammiilee gaafa Sanbataa pirezidaantii haaraa filachaa oolan

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Lammiileen Toogoo gaafa Sanbataa pirezidaantii haaraa filachaa oolan

Hoogganaan garee mormituu Toogoo aanga'oonni mootummaa buufata filannoo sobaa hundeessuun qabxii filannoo waliin dhahaniiru jechuun komatan.

Filannoo pirezidaantummaa akka biyyaatti Sambata darbe filatame irratti pirezidaantii yeroo ammaa aangoo harkaa qabu aangoorra tursiisuuf jecha waliin dhahanii qabxii guurratan jedhu Aab Agbéyomé Kodjo.

Himannaan Aab Agbéyomé Kodjo Pirezidaantii biyyattii kan bara 2005 irraa kaasanii aangoorra jiran Faure Gnassingbé irratti kan qiyyaafateedha.

AFPn waajjira pirezidaantii biyyattii wabeeffatee akka gabaasetti mootummaan biyyattii hmata irratti dhiyaate haaleera.

Sagalee naannoleerratti lakkaa'ameen pirezidaanti Gnassingbé qabxii caalmaa argataniiru, kanaanis yeroo afraffaaf filannoo biyyaalessaa mo'ataniiru.

Komishiniin filannoo Toogo ibsa har'a baaseen pirezidaanti Gnassingbé sagalee dhibbeentaa 72 yoo argatan, mormituun isaanii Aab Kodjo ammoo 18 argataniiru.

Duraan ministira muummee kan turan Aab Kojdo mootummaan uummata irra deddeebiin filachiisuun sagalee guurrateera jechuunis himatan.

Erga filannoon xumuramee manni Aab Kodjo humnoota nageenyaa biyyattiitiin marsamee eegamaa ture.

Ministirri Dhimma Nageenyaa Toogoo akka VOAtti himanitti of eeggannoof jecha manni Kodjo marsamee eegamaa ture.

''Namoota dhuunfaatiin aggaammiin ajjeechaa akka irratti raawwatamaa ture odeeffannoon waan nu ga'eef eegumsa gooneef. Namni ajjeechaa raawwachuuf ture qaama kamirraa akka ta'e garuu ammaaf sitti himuu hin danda'u.'' jedhan.

Aab Kodjo garuu akka BBCtti himanitti dhimmi nageenyaa maaliif akka manasaaniitti marse hin ibsineef.

''Ana eeguuf osoo hin taane na ugguranii filannoo waliin dhahanii sagalee lakkaa'achuuf ture kan natti marsaniif'' jedhan.

Pirezidaanti Gnassingbé abbaasaanii Gnassingbé Eyadema kan biyyattii waggaa 38'f erga bulchanii booda du'an irraa aangoo dhaalanii uummata Toogoo miiliyoona saddeet ta'u bulchaatti jiru.

Heerri biyyattii bara darbe fooyya'e akkasaan irra deebiin filataman eyyama. Hanga bara 2030'tti akka aangoorra turaniifis ni deggera heerri kun.

Haalli kun bara 2017-18'tti mormii hamaa kaasee ture.