Badhaasa 'Komlaa Dumoor' 2020: Gaazexeessitoota collee Afriikaa kan baasu

Komla Dumor

BBC'n badhaasa Komlaa Dumoor kan bara kanaaf gaazexeessitoota dorgomsiisuu eegale.

Badhaasi maqaa gaazexeessaa BBC duraanii lammii Gaanaa kan amma lubbuun hin jirre Komlaa Dumoor'n mogga'e kun waggaa ja'a dura eegale.

Badhaasi kun gaazexeessitoota collee Afriikaa ittiin jajjabeessuu fi dandeettiinsaanii daran akka cimsatan deggeruuf kan kaayyeffateedha.

Dorgommii dandeettii gaazexeessitoota Afriikaaf beekamtii kennu kanarratti gaazexeessitoonni ardichaa hundi akka hirmaatan affeeramaniiru.

Gaazexeessaan dorgommii kana injifate ji'oota sadiif waajjira muummee BBC magaalaa Landan jiru keessa turuun dandeettii gabbifata, muuxannoos qooddata.

Yeroon dorgommii kan xumuramu Bitootessa 16.

Gaazexeessaan lammii Gaanaa BBC keessatti dandeettii fi kabaja guddaa qabu Kumlaa Dumoor bara 2014 umurii waggaa 41tti du'aan addunyaa kanarraa boqote.

BBCn kabaja gaazexeessaa kanaaf jecha maqaasaatiin badhaasi gaazexeessitoota collee Afriikaaf akka kennamu murteessee waggaa ja'a dura badhaasa Kumlaa Dumoor eegale.

Badhaasi Komlaa Dumoor kan bara kanaa Afriikaa Kibbaatti gaggeeffama.

Dorgommii kanarratti gaazexeessitoota dandeettii addaa qaban kanneen gabaasa dhiibbaa uumu dhimma Afriikaarratti hojjetantu hojiisaanii dhiyeessu.

Gaazexeessitoonni dandeettii cimaa qabaachuudhaan dorgommicha mo'atan dandeettiisaanii daranuu fooyyeffatanii urjii akka ta'aniif ni jajjabeeffamu.

Namni dorgommii kana mo'ate Ji'oota sadiif waajjira BBC magaalaa Landan turuun alattis, yeroo turtii isaa kana keessatti biyyoota Afriikaarra naanna'uun waa'ee Afriikaa ni gabaasa.

Oduu fi sagantaa waa'ee Ardii Afriikaarratti hojjetes addunyaaf ni qooda.

Kanaan dura kanneen injifatan:

  • Bara 2015: Nancy Kacungira Yugaandaa irraa
  • Bara 2016: Didi Akinyelure Naayijeeriyaa irraa
  • Bara 2017: Amina Yuguda Naayijeeriyaa irraa
  • Bara 2018: Waihiga Mwaura Keeniyaa irraa
  • Bara 2019: Solomon Serwanjja Yugaandaa irraa

Bara darbe badhaasa Kumlaa Dumoor kan mo'ate, Solomon Serwanjja, Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti hojii jiraattonni qilleensa naannoo qulqulleessuuf hojjetan irratti gabaasa hojjeteera.

''Badhaasa kana mo'achuuf anaaf waan guddaadha, akka ogummaa koottis, akka kabaja dhuunfaattis,'' jedhe.

''Kanneen badhaasa Kumlaa mo'atan keessaa tokko ta'uun, waa'ee Afriikaa addunyaatti himuun ittiin beekamuun, kun kabaja guddaadha.''

Serwanjjan sirna badhaasaa bara kanaarratti argamuuun sagantaa raadiyoo 'Focus on Africa' irratti egereen anniisaa biyyoota Afriikaa maal ta'a? qilleensa naannoo osoo hin faalin diinagdee guddisuu danda'aa? mata duree jedhurratti ni mariisisa.

Daarektarri 'BBC World Service Group' Jamie Angus, "Garee gaazexeessitoota badhaasa Kumlaa Dumoor keessa seena hundasaaniitiin nan boona" jedhe.

"Hundi isaaniiyyuu waa'ee Afriikaa wayita gabaasan qabiiyyeen isaan hordofan kan Kumlaa Dumoor fakkeenya godhate waan ta'eef. Hojii isaanii keessatti duudhaa Kumlaa Dumoor kanneen hordofaniidha.''

"Waggaa waggaadhaan mo'attoota haaraa simachuuf baay'een gammada. Waan isaan Afriikaarraa fidan dhagahuun barbaada."

"Waan BBC bira jirus qooduufii barbaanna.Keessattuu qajeeltoowwan akka amanamummaa fi al-loogummaarratti waan isaan bira jiruufi kan BBCn walfakkaatu irratti muuxannoo wal jijjiirra. Qajeeltoowwan kunneen dimokiraasii addunyaatiifuu akkaan barbaachisoodha.'' jedhan.

Hidhaa armaan gadii irratti cuqaasaa:

  • Dorgomuu akka dandeessan baruuf, akkasumas dorgomuuf as cuqaasaa