Keeniyaatti abbaan seeraa dubartii abbaa warraashe ajjeessuun shakamte gargaaruun himatame

Kenyan coat of arms

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Walitti dhufeenya shakkamtuufi abbaa seeraa jidduu kunis walabummaa mana murtii biyyattii irratti gaaffii kaaseera

Keeniyaatti abbaan seeraa dubartii abbaan warraashee ajjeefamuun reeffi isa boolla mana fincaanii keessatti argamee tokko gargaaruun shakkame to'annaa jala oolfame.

Abbaan seeraa mana murtii olaanaa Saankaalee ole Kaantaa'i garuu himatamtuu Saaraah Waa'irimu deegartee jirta ega jedhameen booda yaada hinkennine.

Reeffii abbaa warraa Saaraah, kan lammummaansaa Dach Tob Koheen, erga bakka buutuunsaa dhabameen baatii lamaan booda baatii Fuulbaanaa keessa ture bollaa fincaanii keessaa kan argame.

Addee Saaraah ajjeechaa abbaa warraashee keessaa harka hinqaba jechuun haaltee murtee eeggataa jirti.

Abbaan seeraa Kaantaa'i garuu waa'ee du'a abbaa warraa ishee ilaalchisuun ibsa poolisiif kennite irratti shakkamtuu gargaaruun shakkameera.

Abbaan seeraa kunis Jimaata darbee to'annaa jala kan oolfamuun wabiidhaan kan gadhiifame yoo ta'u, himannaa haqa dabsuufi ragaa baatoota jidduu galuun irratti banameef jalqaba torban kanaarratti mana murtetti akka dhiyaatu eegama.

Pireesiin biyyattiis haala kanas akka ''dhimma himannaa ajjeechaa Keeniyaa keessatti yeroo dhihoo mudate kan addaa'' jechuun ibsaniiru.

Namni ajjeeffame Mr Kooheen hojjataa 'Philips East Africa' ta'uun gara Keeniyaa kan dhufe yoo ta'u, booda keessa ammoo kubaaniyaa imalaa mataa isaa hundete.

Booda keessas gargaartu isaa kan turte Addee Saraah waliin bara 2007'tti gaa'ila dhaabbatan.

Haa ta'u malee bara darbe baatii Adooleessaa keessa eessa buteensaa dhabamee, baatii afuriin booda Fulbaana keessa reeffiisaa marameefi hidhamee ture boollaa mana fincaanii keessaa argame.