Kaanadaan du'a ogeeyyii fayyaan deeggarame babal'isuufi

Suuraa daa'imni harka warraa qabatee jiru

Madda suuraa, Getty Images

Mootummaan Kaanadaa wixinee labsii namoonni ogeeyyii fayyaan deeggaramanii du'uu akka danda'an taasisu qopheesse.

Labsiin kun dhukkubsattoonni dhibee fayyuu hin dandeenye qaban, du'uun isaanii mirkana ta'e qofaaf miti.

Warra rakkoo maashaalee qaamaa isaanii sirnaan sochoosuu hin dandeenye dabalatee kanneen dhibeen isaanii du'aaf akka isaan saaxilu sababa gahaa qabaniis ogeeyyiin deeggaramanii akka du'an labsichi ni hayyama.

Ministirri Fayyaa Paatii Hajduu akka jedhanitti wixineen seeraa qophaa'e kun namoota sababa labsii kanaan miidhaaf saaxilamuu malan ni eega garuu lammilee Kaanadaaf walabummaa kenna jedhan.

Labsichi deeggarsa paartii biyya bulchaa jiruu erga argateen booda Wiixata paarlaamaaf dhiyaate.

Falmitoonni mirga namoomaa keessaahuu warreen mirga qaama miidhamtootaaf falman labsii kana mormanii jiru.

Sababni ammoo labsichi namoota wayita dhalatan rakkoo irree qaama isaanii sochoosuu isaan dhoorku waliin dhalatanii fi kan socho'uu hin dandeenye deeggaramanii akka du'an hayyama.

Kun ta;uuf garuu rakkoon ykn dhukkubni isaani kan namni tokko dandamachuu hin dandeenye ta'uun mirkanaa'uutu irra jira.

Namoonni dhukkuba sammuu qaban labsii kanatti dhimma bahuu hin danda'ani.

Labsiin kun paarlaamaaf kan dhiyaate yoo ta'u sagalee caalmaa yoo argate seera ta'ee tumama.

Kaanadaan seera du'a ogeeyyii fayyaan deeggarame kan tumte bara 2016 yoo ta'u, addunyaa irratti biyyota muraasa namoonni dhukkubsatan du'uu akka danda'an hayyaman keessaa tokko.

Amma dura lammileen Kaanadaa 13,000 ol du'a ogeeyyiin deeggarame argataniiru jedha ragaan damee Haqaa biyyattii.

Kanneen keessaa harki lama sadaffaan dhukkubsattoota kaansarii yoo ta'an, dhukkuba sammuu keessaa, dhukkubni onnee fi qaamolee hargansuu akka sababawwan gurguddoo birootti eeramanii jiru.