Itoophiyaan marii hidha Hidhaa Haarmosaa Waashingitan irratti akka hin hirmaanne beeksifte

Ministira Bishaan, Jallisii fi Inarjii Dr Injinar Silashii Baqqalaa marii Kaartuum irratti

Madda suuraa, ASHRAF SHAZLY

Ibsa waa'ee suuraa,

Ministira Bishaan, Jallisii fi Inarjii Dr Injinar Silashii Baqqalaa marii Kaartuum irratti

Itoophiyaan marii biyyoota sadanii - Itoophiyaa, Masiriifi Sudaan dhimma Hidhaa Haaromsaa Laga Abbayyaa Waashingitanitti Kamisaa fi Jimaata gaggeeffamuuf jiru irratti akka hin hirmaanne ibsame.

Mariin jaarsummaa Ameerikaafi Baankii Addunyaan kanaan dura jalqabame ture ammas marsaa biraatiif Guraandhala 27-28, Waashingitan DC'tti beellamamu illeen Ministeerri Bishaanii, Jallisiifi Inarjii Itoophiyaan akka hin hirmaanne beeksiseera.

Beellamni marii amma qabame kun isa dhumaafi kan walii galteerra gahama jedhamee eegame ture.

Ta'us ministeerichi dhimma Hidha Haaromsaa kana irratti qaamolee dhimmi ilaallatu hunda mariisisee waan hin xumurreef hirmaachuu akka hin dandeenye beeksiseera.

Itoophiyaan marii beellamame kana irratti argamuu akka hin dandeenyes Ministeera Faayinsaansii/Maallaqaa Ameerikaatti himamuun isaa gabaafameera.

Kana duras mariiwwan akkaataa Hidhi Haaromsaa Abbayyaa ittiin bishaan guutamuufi gadi dhiifamuu qabu irratti mariiwwan gaggeeffaman walii galtee malee xumuramun isaanii ni yaadatama.

Mariiwwan kana duraa walii galtee malee xumuramu isaaniin walqabsiisuunis guyyoota sagal dura Waajjira Ministeera Muummeetti korri tokko adeemsaafi kallattiin mariichaa maal akka ta'uu malu irratti qaamoolee dhimmichi ilaalattu waliin ta'aame ture.

Marii Waajira Ministeera Muummeetti gaggeeffamee ture sana irrattis ministiroonni, miseensonni koree marii Hidhaa Haaromsaa, hayyoonniifi namoonni bebbeekamoo fi bakka butoonni hawaasaa hirmaatanii turan.

Marii dhaabbilee sabaa himaaf banaa hin turre kana irratti, Itoophiyaan marii amma Waashingitanitti taa'amuuf karoorfame kana irratti akka hin hirmaanne murtaa'uun isaa wanti beekame hin jiru.

Mariiwwan jaarsummaa Ameerikaafi Baankii Addunyaatiin biyyoota sadan walitti fiduun gaggeeffamaa ture kun akka walii galtee malee xumuramuuf sababiin ejjennoofi qabxiin marii Masiriin dhiyeessitu yeroodhaa gara yerootti waan jijjiiramaa tureef ta'uun isaa eerameera.

BBC'n ogeessota marichatti dhiyeenya qaban irraa akka hubatetti, gama Itoophiyaatiin mariin akkaataa bishaan ittiin guutamuufi gadi dhiifamuu danda'urratti akka ta'uu qabu carraaqamus, Masiriin garuu dhimmi marichaa akka ga'ee bishaanii irratti xiyyeeffatuuf dhiibbaa gochaa turte.

Ameerikaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Obbo Fitsum Araggaa fuula tiwiiteraafi Feesbuukii isaaniirratti akka barreessanitti, Itoophiyaan waliigaltee mirga bishaan Laga Abbayaatti fayyadamuu ishee dabarsee kennu kamiyyu hin raawwattu jedhan.