Sodaa koronaavaayirasiin Sa'udiin imala Makkaa fi Madiinaa dhorkite

Ogeeyyii fayyaa

Koronaavaayirasiin jalqaba Chaayinaatti dhalate amma addunyaarra faca'ee biyyoota addunyaa rifaasiseera, Dhaabbati Fayyaa Addunyaa (WHO) biyyoonni addunyaa ittisa vaayirasichaarratti akka cichan dhaameera.

Akka Dhaabbati Fayyaa Addunyaa jedhutti yeroo jalqabaaf lakkoofsi namoota Chaayinaan alatti koronaavaayirasiin qabamanii baay'ina namoota Chaayinaa keessatti qabamanii caaleera.

Waa'ee vaayirasii kanaa odeeffannoo wayitaawaan jiru maali?

Sa'uudii Arabiyaa

 • Sa'uudii Arabiyaan sodaa koronaavaayirasii irraa kan ka'e namoota biyya alaa biyyasheerraa dhorkite.
 • Lammiileen biyya alaa iddoowwan amantii Makkaa fi Madiinaa keessatti argaman akka hin daawwanne dhorkiteetti.
 • Muslimoonni biyyoota addunyaa hundarraa waggaa waggaadhaan hajjiif gara Sa'uudii Arabiyaa imalu, kan bara kanaa Adoolessa keessa kan gaggeeffamu yoo ta'u sababa kanaan gufachuu danda'a jedhamee sodaatama.
 • Koronaavaayirasiin hanga ammaatti Sa'uudii keessatti mul'achuu baatus biyyattiin garuu lammiilee biyyoota vaayirisichi keessatti mul'aterraa dhufan ofirraa dhowwiteetti.

Italii

 • Ardii Awurooppaa keessatti yeroo jalqabaaf koronaavaayirasiin Italii keessatti mul'ate.
 • Yeroo lakkoofsi namoota qabamanii 400 caaleera.
 • Kanaanis lakkoofsi namoota Chaayinaan alatti qabamanii kan Chaayinaa keessatti qabaman caaleera jedha Dhaabbati Fayyaa Addunyaa.

Iraan

 • Iraan keessatti namoonni 139 koronaavaayirasiin qabamaniiru, 19 du'aniiru.
 • Lakkoofsi namoota Iraan keessatti du'anii Chaayinaan alatti isa guddaadha.
 • Ogeeyyiin fayyaa namoonni lakkoofsi namoota qabamanii kan ibsameen ol ta'uu hin oolu jedhu.

Taayiwaan

 • Taayiwaan hanga ammaatti namoonni 32 qabamaniiru.
 • Biyyattiin Chaayinaatti dhiyaattee waan argamtuuf xiyyeeffannoo olaanaadhaan ittisaa jiraachuu himte.
 • Dhiyeenya kan qabamte dubartii lammii Indooneezhiyaa seeraan ala biyyattii keessa jiraattuudha.
 • Dubartiin kun maanguddoo jaaran tokko eegaa kan turte yoo taatu maanguddoon sunis boodarra qabamaniiru.

Jappaan

 • Jappaan keessatti dubartiin koronaavaayirasiin qabamtee erga irraa wayyooftee booda ammas deebitee qabamuushe miidiyaan biyyattii gabaaseera.
 • Dubartiin hojii tuuristoota daawwachiisuu hojjettuu fi magaalaa Osaakaa keessa jiraattu kun Amajjii darbe keessa qabamtee hospitaala seentee Guraandhala 1 baate.

Chaayinaa

 • Lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin qabamanii addunyaarratti yaaddessaa ta'aa jira, Chaayinaa keessatti garuu hir'achaa jira.
 • Akka Komishiniin Fayyaa Biyyattii gabaasetti kaleessa namoonni 433 haaraa qabamanii 29 ammoo du'aniiru.
 • Kanneen qabaman keessaa 409 fi kanneen du'an keessaa 26 Hubei iddoo jalqaba vaayirasichi itti mul'ate keessatti mudate.
 • Biyyattii keessatti hanga ammaatti namoonni 78,497 kan qabaman yoo ta'eu 2,744 ammoo du'aniiru.

Ameerikaa

 • Pirezidaanti Tiraamp Itti Aanaan isaanii Maayik Peensi hojii to'annaa koronaavaayirasii akka qindeessan bakka buusan.
 • Ameerikaa keessatti namoonni 60 ta'an koronaavaayirasiin shakkamanii kan adda baafaman ta'us aanga'oonni lameen garuu Ameerikaa keessa yaaddoo guddaan hin jiru jedhan.
 • Akkumasaan ibsa kennanii ka'aniin garuu qondaaltonni fayyaa namni tokko Covid-19'n qabamuu mirkaneessan.

Aljeeriyaa

 • Ministeerri Fayyaa Aljeeriyaa namni tokko koronaavaayirasiin qabamuu ibseera.
 • Minsirri Fayyaa Abdel Rahman Ben Bouzid namni qabame kun gaafa Guraandhala 17 darbe Italii irraa gara Aljeeriyaa kan imaleedha jedhan.
 • Aljeeriyaan biyyoota Afriikaa koronaavaayirasiin keessatti mul'ate keessaa Masiriitti aantee lammaffaadha.
 • Koronaavaayirasiin Afriikaa keessaa jalqaba Masirii keessatti mul'ate, namni qabame garuu boodarra fooyya'ee hospitaalaa ba'eera.

Biyyoonni Awurooppaa kanneen akka Ostiriyaa, Kirooshiyaa, Giriis, Noorway, fi Suwiizarlaand koronaavaayirasiin biyyasaanii keessatti mula'chuu ibsaniiru.

Vaayirasichi Italii irraa akka gara biyyasaaniitti tatamsa'es ibsan.

Sodaa tatamsa'ina koronaavaayiras irraa kan ka'e leenjiin waraanaa Ameerikaa fi Kooriyaan Kibbaa waggaa al tokko waliin taasisan yeroo biraatti darbeera.

Loltoonni Kooriyaa Kibbaa hedduun akkasumas lammii Ameerikaa tokko vaayirasichaan qabamaniiru.