Dubartiin Naayijeeriyaa akkamiin dhiira lamatti heerumte?

Naayijeeriyaa gara Kaabaa bulchiinsa Kaanoo keessatti jaalalli maseeneera, jaalalli hadhaayeera.

Naannawa kanatti dhiironni lama al-takkaatti dubartii tokko wayita fuudhan oduun kun atakaaroo akkaan hamaataa ta'e hawaasa keessatti uumeera.

Ka'umsi dubbii kanaa dubartii ganna 32 Hawwaa Alii Mariiriiti.

Dubartiin kun dhuguma waliin dhooftee dhiirota lamatti heerumteetti taanaan adabbii cimaatu ishee eeggata.

Naayijeeriyaa keessatti bulchiinsi Kaanoo seerri Shari'aa kan keessatti hojiirra oolaa jiruudha.

Akkaataa seera kanaan immoo dubartiin tokko dhiira tokkoo olitti heerumuun yakka.

Dubbiin kan hammaate wayita abbaan manaa Mariirii, namni waggaa 40, manatti galee nama biraa siree irra ciisu arge ture.

Ibraahim dhukkubsatee wal'aansaaf bakka biraa turee wayita manatti deebi'u waanti badaan kun ta'ee isa eege.

Ibraahim haati warraa isaa Mariiriin bakka inni hin jirretti iyyama isaa malee heerumuusheetti baay'ee gaddee akkaan ishee qeeqe.

Isheen garuu durumaanuu akka wal hiikanii turan BBCtti himte.

''Osoo gara maatiisaa hin deemin dura akka na hiike natti himee ture. Kanaafan heerume. Erganni si hiikeera naan jedhee heerumuu akkan qabuttin of amansiise,'' jette.

Ibraahim garuu gonkumaa akka haadha manaasaa hin hiiknee fi ammallee haadha warraasaa akka taatetti akka ilaalu dubbata.

Namoonni kunneen bultii ijaarratanii waggaa 17'f waliin jiraataniiru, ijoollee ja'a waliin horaniiru.

''An gonkumaa ishee hin hiikne. Na hiikeera kan jettu yoo ta'e meerre ragaanshee, xalayaan an barreesse meeti?'' jedhe Ibraahim.

Naayijeeriyaa keessatti namoonni yeroo wal hiikan baay'eensaanii afaaniin yookiin xalayaadhaan wal beeksisu.

Waan isa mudateen onneen isaa kan cabde Ibraahim dhimma kana Qaama Shari'aa hoogganutti iyyateera.

Dhaddacha dhimmi kun irratti ilaalamurratti seenaan jaalalaa haaraa haadha warraa isaa gadi fageenyaan qoratamaa jira.

Namoonni sadeen iddoo tokkotti qoratamaa jiru.

Namni lammataan Aadde Mariirii fuudhe, Baalaa Abdulsalaam umurii waggaa 35, dubartiin kun abbaa warraa ishee duraanii akka hiikte erga itti himtee booda fuudhuu dubbata.

Sirna gaa'elaa raawwaterratti Naayiraa Naayijeeriyaa 20,00 akka baase dubbata Baalaa Abdulsalaam.

"Bakka biraa taa'een maallaqa ergeef. Wayitan gara Kaanootti deebi'u isheen haadha manaakoo taatee na eegde,'' jechuun BBCtti hime.

Akkaataa seera Shari'aatti haadha manaa namaa jalaa fuuchuusaatiin adabbiin isa mudachuu danda'a.

Mariirii fi Abdulselaam erga wal fuudhanii waggaa lama, amma Mariiriin garaatti baatti.

Mariiriin yeroo ammaa ijoollee ja'a abbaa warraashee duraanii Ibraahimitti gatte manaa baatee jirti.

Baalaa Abdulsalaam ammoo hanga dhimmisaa qoratamee gar tokkotti ba'utti akka Kaanoo gadi dhiisee akka hin deemne poolisiidhaan ittifameera.

Hoogganaa Poolisii naannwa Kaanoo kan ta'an Gwani Murtala, gochi kun yeroo jalqabaaf kan mudate ta'uu dubbatanii maaliin akka xumuramu tilmaamuun na rakkisa jedhan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata