Lafeen dargaggoo dawoo leencaa Paakistaan keessatti argame

'Lahore Safari'
Goodayyaa suuraa Dawoon leencaa Paakistaan 'Lahore' yoo xiqqaate leencawwan 40 qaba

Dargaggoon Paakistaan tokko erga achi buuteen isaa dhabamee guyyaa tokko booda lafeen isaa dawoo leencaa 'Lahore' jedhamu keessatti argame.

Muhaammad Bilaal, umuriin isaa ganna 17 kan ta'e akkamiin dallaa dawoo leencaa kana akka seenee fi sababa du'a isaa qorachaa jirra jedhu aanga'oonni biyyattii.

Jiraattonni garuu du'a dargaggoo kanaaf gahuumsa dhabuu eegdota dawoo leencaa kana sababa godhaniiru.

Waajjirri dawoo leencaa kanaa torbeedhuma kana saamamee ture.

Paarkiin mootummaan bulu bara 1982 kan hundaa'e yoo ta'u, dawoo bineensotaa Paakistaan qabdu isaa guddaa fi umuriinis kan jalqabaati.

Direektarri dawoo bineensotaa kanaa Chawudirii Shafqaat BBC'tti akka himetti Kibxata halkan jiraattonni naannichaa dargaggoo bade barbaacha garas dhufanii turan.

Goodayyaa suuraa Muhaammad Bilaal horiif marga barbaacha manaa bahe achi buuteen isaa dhabamee

"Akka baay'ee dhihee fi halkan sanaan barbaaduun balaa qabaachuu akka dnada'u itti himne," jedha.

Roobii ganama wayita barbaachatti ka'an, hojjettoonni dawoo bineensotaa kanaa, buqqee sammuu dhiigaan cuubame, lafeewwanifi uffata ciccitaa kan firoonni Muhaammad isa ta'uu ittiin adda baafatan argan.

Firoonni isaa akka jedhanitti dargaggoon kun Kibxata waaree marga horiif haamuuf jedhee manaa bahe jedhu aanga'oonni.

Lafeen dargagoo kanaa argame, sababa du'a isaa mirkaneessuuf jecha qorannoo ergameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata