Shamarran 'dhimma hin qabnetu' gudeedama jechuun yunivarsiitii dheekkamsa kaase

Shamarree wayyyaa cuquliisaa uffattee jirtu Image copyright Getty Images

Keeniyaa keessatti beekamaa kan ta'e Yunivarsiitiin Naayiroobii ijoollee shamarranii warra "dhimma hin qabnetu" gudeeddiif saaxilama jechuu isaatiif dhiifama gaafate.

Ergaan kutaa eegumsa Yunivarsiitichaarraa barattoota hundaaf gaafa Kibxataa ergame "kan miira namaaf of eeggannoo hin qabnedha," jedhan hogganaan itti-aanaa Yunivarsiitii Naayiroobii.

Ergichi barattoota erga qaqqabeen booda iyyannaan akkamiin gudeeddiidhaaf dubartooonni gaafatamoo tahu jedhu walitti qabamuu jalqabe.

Dubartiin miidiyaalee irratti beekamtuu taate Adeel Oyaangoo fuula Instaagiraamii isheerraatti ''miidhamtoota akka saalfatan taasisuun kunoo kana,'' jechuun barreesitee jirti.

Dubartiin ganna 31 kana dura gudeedamtee turteefi hordoftoota 374,000 qabdu Yunivarsiitichi warreen gudeedan balaaleffachuu dhiisuu isaatti dheekkamteetti.

Gudeedamuu akka rakkoo hin qabnetti dhiyeessuun akkasi. Kana callifnee ilaaluu hin qabnu jetteetti.

Ergaan Yunivarsiticharraa barreefame lakkoofsi dubartoota gudeedamaniifi saamichi barattoota irratti naannooma mooraa yunivarsiitiitti raawwatama jedha.

''Gudeedamuu shamarran sadii bara darbe raawwate irratti 'of eeggannoo malee socho'uun' dubartootaa sababiidha,'' jedha.

Akka fakkeenyaatti shamarree gara barii dhugdee otoo karaarra deemtuu namoota baayyeen gudeedamte eera.

Dabalataanis yeroo jilli jiru akkatti of eegan, hiriyyaa amanamaa waliin akka deeman, lakkoofsa bilbilaa barbaachisaa tahan yaadaan akka qabaniifi dhugaatii isaanii sirriitti hordofuu akka qaban ergicharratti barreefameera.

Image copyright Adeel Oyaangoo

Oyaangoo dubartoota yakka gudeeduutiin irratti raawwatameef wiirtuu sa'aatii 24 deeggarsaa fi yaalii kennu banuuf qarshii waliitti sassaabaa jirti.

''Amma eessaa akka deemnu, sa'aa meeqatti akka deemnu, eenyu waliin akka deemnu fi akkamiin achi akka geenyu fi maal akka uffannu nagaan bahuu fi galuu keenyaan murteeffama, kunimmoo sirrii miti.

''Gudeeduun akka hafuuf dhiiroti gudeeduu dhaabuu dha fallisaa.''

Iyyanni Change.org jedhamu namoota 1500 kan onlaayina irratti kan mallattaa'ee yoo tahu, ''Jibbi dubartii ammallee namoota Keeniyaa aangoo qabaniin jajjabeefamaa jira jedha, kunimmoo dhaabachuu qaba jedha.

Hogganaan itti aanaa yunivarsiitichaa Isteevan Kaayimaa, ''barattoonnii rakkoon nageenyaa gaafa isaan mudatu dippartmeentii eegumsa yunivarsiitichaaf akka gabaasan hima.''

Biiroon Istaatistiksii Keeniyaa akka ibsutti bara 2014 dubartooni Keeniyaa harka 14 haleellaan saalaa irraa gaha.

Odeessa kana irratti dabalata