Koronaavaayiras: Addunyaatti lakkoofsi namoota du'anii 3,000 caale

Deggertoonni kubbaa miilaa yeroo aguugguu uuruutti uffatanii jiran

Madda suuraa, Getty Images

Chaayinaan namoota 42 dabalataan du'usaanii kan gabaaftee waliin, lakkoofsi namoota sababii Koronaavaayirasitiin du'an 3,000 ol darbeera.

Namoota dhukkuba kanaan lubbuusaanii dhaban 3,000 keessaa kanneen %90 ta'an Chaayinaa kutaa biyyaa Hubee bakka dhukkubni kun itti jalqabe keessatti.

Haata'u malee, biyyoota addunyaa 10 keessattis namoonni dhukkuba kanaan lubbuusaanii kan dhaban yoo ta'u, Iraaniitti namoonni 50 ol, Xaaliyaanittis 30 ol sababiidhuma kanaan du'niiru.

Addunyaa guutuutti namoonni dhukkubichaan qabaman kumni 90 kan mirkanaa'e yoo ta'u, amma lakkoofsi namoota vaayirasichaan faalamanii Chaayinaan ala dabalaa jiraachuutu himama.

Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa (WHO) Dilbata darbe akka jedheetti, mallattoon namoota dhukkuba kanaan qabaman irratti mul'atu irra caalaan salphaa yoo ta'u, taateen du'aas parsantaa 2-5 ta'uu ibse.

Biyya Chaayinaa lafa ka'umsa dhukkuba kanaa keessatti haalli tatamsa'inaa hir'ataa kan jiru yoo ta'u, addunyaa hafee keessatti garuu dhukkubichi garmalee babalachaa jira jedhameera.

Biyyoota Awuroppaa weerarri dhukkuba kanaa keessatti mul'ate keessaa Xaaliyaaniitti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii sa'aatii 48 keessatti dachaan dabaluusaa motummaan ibseera.

UK keessattis namoonni 366 vaayirasichaan qabamuunsaanii mirkanaa'un walqabatee, Ministirri Mummee biyyatti Booriis Joonsan har'a itti gaafatamtoota mootummaa olaanoo walga'ii ariifachiisaaf waamaniiru.

Kooriyaa Kibbaas kan Chaayinaatti aante dhukkubni kun keessatti baballachuun himame, guyyaa Wiixataa infeekshinii 476 galmeessuun lakkoosfi lammiilee ishee dhukkubichaan qabamanii 4,212 ga'uu beeksifte.

Haaluma wal-fakkaatuunis namoonni 26 du'uun himameera.

Dhukkuboonni gosa Koronaavaayirasii kana dura mudatanii turan 'SARS' fi 'MARS', kan amma mudate Koviid-19 wal biratti yoo ilaalamu, namoota hedduu galaafatanii ture jedhameera.