Keeniyaa: Miseensoonni mana mare 11 beekamtii malee Somaaliyaa gahanii deebi'an poolisiin qoratamaa jiru

Miseensota poolisii Keeniyaa

Madda suuraa, Getty Images

Miseensoonni mana maree bakka bu'oota uummataa Keeniyaa beekkamtii mootummaa malee torban darbe Somaaliyaa gahanii deebi'an 11 poolisiin qaratamaa jiru.

TV'n biyyattii 'NTV' jedhamu akka gabaaseetti, miseensoonni mana mare kunneen pirezidantii Somaaliyaa Mohaammad Abdullaahii Formaajoo waliin wal arguun haala hidhattoota garee Islaamaa ittiin to'achuun danda'amurratti marii taasisaniiru.

Haata'u malee, itti-gaafatamaan tika biyyattii Muriitii Kaangii akka jedhaniitti, imalli miseensoota kanneenii kun hayyama mootummaa kan argate hin turre.

Bakka bu'oonni uummataa kunneen imala isaanii ilaalchisuun gaaffii dhiyaateef deebii yoo kennan, gara Somaaliyaatti kan qajeelan fedhii dhuunfaa isaaniin ta'uu himan.

Dhaabbanni TV kun warraabbii miseensonni mana maree kunneen wayita Somaaliyaadhaa deebi'anii buufata xiyyaaraa Naayiroobii gahan agarsiisu tokko fuula YouTube isaarratti gadhiiseera.

Miseensoonni kunneenis gara magaalaa Naayiroobiitti wayita deebi'anitti ''marii poolisii waliin tureef'' turtii gabaabduun boodas gadhiifamaniiru.

Itti aansees himannaan homaa akka irratti hin banamnes dubbatameera. Haa ta'u malee qoratamaa jiru jedhan.

Biyyoonni lamaan daangaa odola tokkoorratti waldhibdee qaban irraa kan ka'e hariiroon qaban gaarii miti.

Namoota gara Somaaliyaatti imalan 11 keessaa irraa caalaan isaaniis bulchiinsa kaaba baha Keeniyaa kan Somaaliyaan wal daangeessuufi bakka irra deddeebiin halleellaan Al-shabaab namoota nagaarratti raawwatamu irraa kan babaahaniidha jedhameera.

Halleellaawwan dhiheenya kana naannichatti raawwatameen wal qabatees manneen barnootaa kan cufaman yoo ta'u, hojjattoonni mootummaa bulchiinsawwan biyyattii biraa irraa achi keessa hojjataa turanis hojiisaanii dhiisuun baqataniiru.