Somaaliilaand: 'Ministeeran waardiyyaa ta'ee tajaajilettin ministira ta'e'

Suleymaan Yusuuf Kooree, ministira odeeffannoofi komunikeeshinii

Madda suuraa, Fuula Feesbuukii Suleymaan Yusuuf Kooree

Nama ministeera mootummaa waardiyyaa ta'uun tajaajilaa tureetti boodarra ministira itti dhageessanii beektuu? Namni waan ni ta'a jedhamee hin yaadamne kana milkeesse ammoo maal jedha?

Wanti akkasii kun yeroo baayyee ni ta'a jedhamee kan hin yaadamnedha garuu namni Suleymaan Yusuuf Kooree jedhamu waardiyyummaa ministeera Odeeffannoo irraa ka'ee ofiin ministira Odeeffannoo duraan waardiyyummaan tajaajilaa turee ta'eera.

Namni kun hojii isaa bara 1984 keessa waardiyyaa Raadiyyaa Hargeessaa ta'uun jalqabe. Raadiyoo Hargeessaan ammoo dhaabbata biroodkastii Somaaliilaad kan maqaa Rippabilika Somaaliilaand jedhuun ofumaan akka biyyaatti of ilaaltudha.

Raadiyoon Hargeessaa kan Suleymaan Yusuuf waardiyyummaan tajaajilaa ture kun gamoo ministeera odeeffannoo keessatti argama.

Amma Obbo Suleymaan Yusuuf Kooree ministira odeeffannoofi kominikeeshinii ta'uun gamoo sana keessatti aanga'aa hundaan oliidha.

"Yeroon waardiyaa turetti waajiran amma ministira keessatti ta'e kana akkan seenuuf naaf hin hayyamamu. Sababiin isaa sadarkaan koo yeroo sanaa waardiyaa ture," jechuun BBC tajaajila Somaaliitti dubbate.

Yeroo sanatti Obbo Suleymaan maatii isaa waliin qarqara magaalaa Hargeessaa jiraata ture. Ji'attis miindaa dolaara 12 argachaa ture.

Faallaa sanaa yeroo ammaa kana ministiriinni Somaaliilaand keessatti miindaa ji'aan dolaara 2,000 fi faayidaawwan gara garaf ammoo dolaara 705 argachaa jiru.

Obbo Suleymaan waggoota 25 darban keessa siyaasa keessatti qooda fudhachaa tureera. Haata'u malee, Sadaasa darbe irraa kaasee ministira odeeffannoo ta'uun tajaajilaa jira. Aanga'aan kun ministeera odeeffannoo kanas akka mana dhugaatti yaada.

"Anaaf kun ergaa guddaa qaba. Ministeera yeroo dargaggummaa koo waardiyyummaan keessa hojjedhaa turetti amma ministira ta'uu danda'eera. Kun jireenya koo keessatti ergaa addaa qaba," jechuun BBCtti himeera.