Bataskaanni Eertiraa dhimma Kaardinaala Itoophiyaarratti ibsa gaafatte

Kaardinaal Birhaaneyesuus Dammaraa

Madda suuraa, Getty Images

Torban lamaan dura Eertiraa akka hin seenne dhorkamuun buufata xiyyaaraa Asmaraatti kan dhorkaman Pirezedaantiin Bataskaana Kaatolikii Itoophiyaa Birhaaneyesuus Dammaree ilaalchisuun Bataskaanni Kaatolikii Eertiraa Waajirri Dhimmoota Amantaa Biyyaaleessaa irraa ibsa gaafachuu oduun Vaatikaan Niiwus jedhamu gabaaseera.

Bataskaanni Kaatolikii kunis dhimmicha irratti ibsa akka kennamuuf kan gaaffii dhiyeesse Wajjira Dhimmoota Amantaa Biyyaalessaa Eertiraatiif.

Xalayaan 'ibsi nuuf haa kennamu' jedhu kunis Barreessaa Ol-aanaa Kora Phaaphaasotaa kan ta'an Abbaa Tasfaagiyoorgis Kifiloomiin kan mallattaa'eedha.

Gaggeessaan Kaatolikii Itoophiyaa Kaardinaal Birhaaneyesuus buufata xiyyaara Asmaraa erga gahanii booda akka gara biyyattiitti hin seennee kan dhorkaman abbootii amanataa Bataskaanattii lama biroo waliin ture.

Abbaa Birhaaneyesuufi abbootiin amantaa isaan waliin turan kan gara Asmaraatti imalanii turan sirna kabaja Bataskaana Kidaanemihiratii Eertiraatti gaggeeffamu irratti argamuuf akka ture ibsameera.

Abbootiin amantaa akka gara Asmaraa hin seenneef buufata xiyyaaraa erga gahanii dhorkaman keessaa tokko kan turan Abbaa Fiqiree Walda-Tinsaa'hee, "Jilli kun buufata xiyyaaraa gahee wantota guutuu qabu hunda guutee adeemsa barbaachisu darbeera. Viizaan akka imaltoonni bakka sana qaqqabanii kennamus ji'a tokkoof kennameefiiras," jedhan.

Waanta barbaachisu hunda xumuratanii viizaa isaanii fudhatanii buufata xiyyaaraa keessaa ba'uuf yeroo jedhamutti ture kan dhorkaman. Kunis ajajni akka dhorkaman darbe aanga'oota ol-aanoorraa akka dhufe erga ibsameefiin booda akka deebii'an ibsaniiru, Abbaa Fiqiree Walda-Tinsaa'ee.

Abbootiin Bataskaana Kaatolikii Itoophiyaa, Asmaraa erga gahanii booda akka hin seenne dhorkamuu isaaniitiin buufata xiyyaarichaa keessa saatii dheeraadhaaf rakkachaa turuun isaanis himameera.