‘Dhimmi marii Hidhaa Abbayyaa rakkoo godhannaan Tiraamp Sisiif bilbilan’

Pirezidantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp pirezidantii Masiriif bilbilan

Madda suuraa, Getty Images

Pirezidantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp marii Hidha Laga Abbayyaa irratti waliigalteerra gahuuf taasifamaa jiru furmaata akka argatuuf Ameerikaan akka hojjettu Pirezidantii Masrii Abdulfattaah al - Sisiitti bilbilaan himani.

Waashingitan marii Itoophiyaa, Masriifi Sudaan kessummeessaa kan turte ta'us marii torban darbe taasifame irratti Itoophiyaan hin hin rmaanne.

Itoophiyaan ergasii ibsa baasteen Yunaayitid Isteet gahee taajjabbuurra dabarte jechuun qeeqxee adeemsa isheen akka hin gammanne ibsiteetti.

Ameerikaan immoo Itoophiyaan mariirraa hafuu isheetiin 'mufadhe' jetteetti.

Rooyitars akka gabaasetti Pirezidant Tiraamp gaafa Kibxataa Pirezidantii Masrii Abdulfattaa al - Siisii waliin wanti mari'atan waa'ee hidhaa Abbayyaa birrii biiliyoona 80 oli (dolaara biiliyoona 4) Itoophiyaan ijaaraa jirtudha.

Hidhi kun gaafa xumurame annisaa elektirikii Afrikaa guddicha ni ta'a.

Akka gabaasa kanaatti, Pirezidant Tiraamp 'waliigalteen biyyoota gidduu dhihootti akka raawwatuufi kanneen mallatteessan hunda akka irra fayyadaman,' abdii akka qaban dubbataniiru.

Akka Ameerikaan jettutti osoo Itoophiyaafi Masriin walii hin galiin dura hidhaan kun bishaaniin guutamuu hin qabu.

Torban darbe Ministeerri Maallaqaa Ameerikaa biyyoota lamaan gidduu, Masriifi Sudaan, waliigalteen raawwachuu ibseera.

Itoophiyaan garuu hin argamne, hin mallatteessinees.

Itoophiyaan waliigaltee fedhii Itoophiyaa hin guunne kamuu hin mallatteessu jechuun mariin qaamolee garaa garaa waliin taasiftu akka hin raawwanne ibsun marii torban darbe hafteetti.

Masriin garuu waligalteen hidhaa kanaa gufachiisuuf Itoophiyaan hafte jetteetti.

Waldhabdeen ijoo biyyoota kanaa yeroo itti bishaan guutamuufi hamma bishaanii Itoophiyaan gadi gadhiiftudha.

Masriin bishaan biyyattiin argattu akka hin hanqanneef yeroo dheeraa keessa akka guutamu barbaaddi.

Itoophiyaan immoo hidhaa kana ji'a Adoolessa dhufu eegalee akka guutamuu feeti.

Ibsa guyyaa kaleessaa qondaaltonni Itoophiyaa kennaniinis Ameerikaan ibsa baaste akka sirreessitu gaafataniiru.

Torban muraasa dura Ministirri Bishaanii Itoophiyaa Dr Silashii Baqqala hidhaan ijaaramaa jiru, Hidhaa Abbayyaa, rakkoo MeTeekiifi kaaniin dafee raawwatuu dhabuun isaa rakkoo amma jiruuf akka isaan saaxile ibsanii turan.