Pirezidantiin OIB Obbo Aabbe Saanoon Pirezidantii Baankii Daldala Itoophiyaa ta'an

Obbo Aabbe Saanoon Pirezidantii Baankii Daldala Itoophiyaa ta'un muudaman

Madda suuraa, Marcopolis

Waggoota 10 oliif Pirezidantii Baankii Intarnaashinaala Oromiyaa ta'uun kan tajaajilaa turan Obbo Aabbe Saanoon Pirezidantii Baankii Daldala Itoophiyaa ta'uun muudaman.

Waggoota 10 dura pirezidantii Baankii Daldala Itoophiyaa kan turan Obbo Aabben kan dhihoo ambaasaaddara ta'un muudaman, Obbo Baacaa Giinaa, bakka bu'u.

Obbo Baacaan bara 2010 Obbo Baqaaluu Zallaqaa bakka bu'un Pirezidantii Baankii Daldala Itoophiyaa ta'un waggaa 1 fi ji'a torbaaf hoggantummaan baankicha tajaajilan.

Osoo achi hin seenin dura immoo Baankii Hoji Gamtaafi Baankii Awaashitti pirezidantii Itti - aanaa ta'un hojjetaniiru.

Turtii Baankii Daldalaatti taasisaniin kanneen hojii cimaa akka hojjetan kaasan ni jiru. Gama kaaniin, sababni yeroo gabaabaa keessatti akka ka'an isaan taasise ifa miti.

Hojii baankii irratti muuxannoo waggaa dheeraa kan qaban Obbo Aabben, Baankiin Intarnaashinaala Oromiyaa akka guddatu taasisuun dabalatee baankiin isaan hoogganan akka biyyaatti tajaajilli dhalarraa bilisa ta'e akka eegalu taasisaniiru.

Obbo Aabben guyyaa kaleessaa eegalee baankicha akka hoggantummaan tajaajilan kan muudaman yoo ta'u har'a ganama hojjettoota waliin walbaraniiru.

Dhihoo Baankiin Daldala Itoophiyaa hanqina qarshii gabaa keessa socho'un rakkataa turuun isaa ni yaadatama.

Obbo Aabben eenyu?

Obbo Aabben Yunivarsiitii Finfinneedhaa digirii jalqabaa akkaawuntingidhaan digirii lammataa immoo 'Business Administration' dhaan Yunivarsiitii of Landan irraa eebbifamaniiru jedha gaazexaan Addis Forchuun.

Hojiis Baankii Daldalaatti akka eegalan amanama.

Boodarras waggaa tokkoof pirezidantii Baankii Daldala Itoophiyaa ta'un waggaa tokkof erga tajaajilanii booda bakkicha Obbo Baqaaluu Zallaqaaf dhiisanii Baankii Oromiyaa hoogganuu eegalan.

Yeroo Baankii Daldalaa turanis hooggansa cimaa kennuun maqaan isaanii akka ka'u kanneen damee baankiirra hojjetan ni himu.

Hanga har'a bakka duriitti deebi'anittis waggoota kudhan olif Baankii Intarnaashinaala Oromiyaa gaggeessaa turan.

Dabalataanis, Pirezidantii Waldaa hojjettoota Baankii Itoophiyaa ta'un tajaajilaa jiru.