Pirezidantiin Venezuweelaa tokkoon tokko dubartii biyya isaanii daa'imman ja'a godhachuu qabdi jedhan

Pirezidaantiin Venezuweelaa Nikoolas Maaduroo

Madda suuraa, Getty Images

Pirezidaantiin Venezuweelaa Nikoolas Maaduroo dubartoonni biyyasaanii ''biyyaaf jecha'' ijoollee ja'a godhadhaa jechuun waamicha taasisan.

Qophii karoora fayyaa dubartootaa biyyaaleessaa beeksisu kan TVtiin darbaa ture irratti Obbo Maanduroon dubartootaan ''dahaa, dahaa'' jechuun ajaja dabarsaniiru.

Biyyattiin ammoo hir'ina nyaataafi dhiheesii qorichaa cimaa irraan kan ka'ee rakkinni dinagdee mudateera.

Akka UNICEF jedhuttis, bara 2013 fi 2018 jidduutti daa'imman biyyattii %13 hir'inni nyaataa mudatee ture.

Morkiin cimaan motummaafi dhaabbilee mormitootaa biyyattiitti gaggeeffamus rakkina biyyattii hammeesseera.

Dureen dhaaba mormituu Ju'aan Gu'aadoo biyyoota 50 oliin akka hogganaa Venezuweelaa seera qabeessaatti ilaalama. Garuu Pirezidaanti Maadurroo, hogganaan paartii 'left-wing' biyyattiifi kan deeggarsa waraanaa Veenezuweelaa qabu kun aangoorra tureera.

''Obbo Maaduroon dubartoota qophicharratti argamaniin ''daa'imman dubaraafi dhiiraa xixiqqoo jaha waan deessaniif Waaqni isin haa heebbisu,'' jedheeniiru.

''Biyyaaf jechuun dubartoonni hundinuu ijoollee jaha haa godhatan,'' jechuun itti dabalanii kan kana jedhaniis Bitooteessa 8 sababeeffachuun 'torban dubartootaa qophaa'eerratti ture.

Haata'u malee, deeggartoonni hogganaa mormituu Obbo Gu'aadoo ammoo ariidhaan ergaa tiwitara irratti barreessan.

''Hospitaalonni hajjataa hin jiran. Talaalliin dhabameera. Dubartoonni sababii nyaata gahaa hin arganneef ykn hannan daa'imaa bituu waan hin dandeenyeef hosiisu hin dandeenye. Akkasumas, sababii waan itti jiraatan hin jirreef biyyattii godaansa dirqamaatu mudataa jira.

''Maadurroofi bulchiinsi isaa kana jedhan hundi rakkina xinsamuu qabu.''

Ofii Venezuweelaa keessatti haalli maatiif maal fakkaataa?

Lammii Venezuweelaa sadii keessaa lama maatiif nyaata argachuuf baayyee akka rakkatu qorannoon Sagantaa Nyaata Addunyaa UN ni mul'isa.

Sababii rakkina dinagdee biyyatti mudateen wal qabatees lakkoofsi daa'imman daandiirratti gataman ykn seensa gamoowwan ummataa irratti dhiifamanii %70 dabalusaa dhaabbanni deegarsaa tokko bara 2018 ibsee ture.

Mootummaan Venezuweelaa ammoo bara dhiheenyaa keessa lakkoofsi ibsee hin jiru.