Lammiileen Kanaadaa 13 Gondaritti hidhaman gadi dhiifamanii galan

Qoricha

Madda suuraa, DON EMMERT

Ogeessonni fayyaa lammii Kanaadaa 13 magaalaa Gondar keessatti hidhamanii turan hiikamanii gara biyya isaaniitti deebi'aniiru.

Namoonni kunneen magaalaa Gondar mana barumsaa naannoo ganda 18 keessatti argamutti qoricha yeroon isa irraa darbe osoo kennaa jiranii to'annaa jala akka oolfaman itti-gaafatamaan poolisii magaalaa Gondar Komaandar Ayyeliny Takkalaa BBC'tti himaniiru.

Lammilee Kanaadaa qoricha yeroon isaa irra darbe rabsuudhaan shakkamanii mana murtiitti dhiyaatan 13 yoo ta'an lama ammoo lammilee Itoophiyaadha.

Lammileen kunneen Kamisa ganama gadi dhiifamanii gara Kaanadaatti deebi'uu isaanii 'Globalnews' gabaaseera.

Namoonni kunneen kan to'annaa jala oolfamanis odeeffannoo namoota qorichi kun isaaniif kennameefi manni barumsichaa kenneen jedhameera.

"Eeruu nu qaqqaberraa kaanee ogeessonni fayyaa akka ilaalaniifi mirkaneessan goonee jirra. Qoricha yeroon isaa irraa darbe barattootaaf kennaa akka jiran erga mirkaneeffannee booda namoota sana to'annoo jala oolchineerra," jechuun Komaandar Ayyeliny BBCf ibsa kennaniiru.

Qorichoonni baayyeen isaanii kan yeroon isaanii irra darbedha kan jedhan Komaandar Ayyeliny, "qorichoonni kunneen yeroo ahanga waggaa ja'aa ta'utti kan yeroon isaa irraa darbedha," jechuun dubbatu.

"Kanaan dura caalmaan gargaarsa yeroo kennan uffataafi wantota gara garaa ture. Kan dhufanis kana goona jechuudhaan. Haata'u malee, dabalataanis gocha kana raawtaniiru," jedhan.

Komaandar Ayyeliny akka dubbatanitti, shakkamtoonni kunneen mallattoo barattoonni nu dhukkuba jedhan 'akkas na godha' jechuun itti himan qofa dhaga'uudhaan osoo meeshaafi tekinooloojii barbaachisuun hin qoratiin qoricha kennaniiru.

Namoota qoricha fudhatanii miidhaan irra ga'e gaafatamamanii, "fayyummaa namoota qoricha fudhatanii beekuudhaaf qorannoo gaggeessuu barbaachisa. Ammatti miidhaan jiraachuu dhiisuu mala. Yeroo booda garuu ammoo miidhaa qaqqabsiisuu danda'a. Isa kana ogeessi kan ilaalu ta'a," jechuun deebisaniiru.

Shakkamtoonni mana murtiiti akka dhiyaatan kan himan Komaandarichi, poolisoonni qoratan sirritti qorachuuf yeroo dabalataa mana murtii gaafatanii fudhatama argateera.

Haaluma kanaan beellamni guyyoota 14 booda kan qabame yoo ta'u hanga guyyaa sanaatti akka mana hidhaa turan murtaa'eera.