Filannoo Itoophiyaa: Boordiin filannoo komii paartilee irratti mootummaa ibsa gaafate

Loogoo Boordii Filannoo Biyyaalessaa

Madda suuraa, NEBE/Facebook

Boordiin Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa komii adda addaa paartileen siyaasaa mormituu dhiyeeffatan irratti mootummoota naannoolee ibsa gaafadheera jedhe.

Paartileen momituu miseensonni isaanii jalaa hidhamaa akka jiran, waajjirri jalaa cufamaa akka jiruufi uummata waliin wal arguuf rakkachaa akka jiran komataa turani.

Mootummaan gama isaatiin namni sababa miseensa paartii siyaasaa ta'eef hidhameefi miidhaan irra gahe hin jiru jechuun waakkata.

Boordichi aangoon komii paartileen mormituu dhiyeessan ilaaluufi deeggarsa gochuuf labsiin aangoon kennamuufi ibsa fuula 'facebook' isaarratti baaseen himeera.

Bu'uura kanaa komii paartileen adda addaa boordichaaf dhiyeeffataniif mootummaan deebii akka itti kennu gaafadheera jedhe.

Paartileen maal komatan?

Akka ibsa boordichaatti Paartiin Dimokiraatawaa Tigraay kanneen komii dhiyeeffatan keessaa tokko yoo ta'uu hidhaa miseensotaa, doorsisaa fi biiroon irratti cufamu komate.

Paartileen Lammiilee Itoophiyaa Haqa Hawaasummaaf (IZEEMAA) Gondariifi Dabrabirhaan keessatti walgahiin jalaa gufachuu fi humnoonni nageenya qooda keessaa qabaachuu komateera.

Paartiin Biyyoolessaa Oromoo hidhaa, waajjirri jalaa cufamuu, barjaan jalaa buqqa'uu akkasumas miseensota isaarra doorsifni gahuu komateera.

Addi Bilisummaa Oromoo mallattoon hundeessitootaa jalaa fudhatamuu, naannoo Oromiyaa iddoo adda addaa keessatti hidhaa miseensotarra gahaa jiru komate.

Kongirasiin Federaaliistii Oromoo ammoo miseensota isaarra hidhaa fi doorsofni gahaa jiraachuu boordii filannoof iyyateera.

Dhaabbanni Diimookiraatawaa Uummata Geede'oo sanadooti jalaa saamamuufi adeemsi mallattoo hundeessitootaa walitti qabuu jalaa gufachuu himeera.

Komii paartileen kanneen boordii filannoof dhiyeessan irratti qaamoleen komiin irratti dhiyaate Guraandhala 26 fi 27 A.L.I waajjira boordichaatti argamanii ibsa akka kennan waameera jedhe.

Mootummoonni Naannoo Tigraayiifi Oromiaa akkasumas Komiishiniiwwan Poolisii naannolee Amaaraa, Oromiyaa, Kibbaa, akkasumas Poolisiin magaalaa Baatuu warra deebii akka kennan waamamani.

Boordiin filannoo komii paartileen dhiyeessan callisee ilaalaa jira komiin jedhu irratti ka'aa ture.

Boordichi bara kana komii paartilee siyaasaa ilaalchisee mootummaa irraa ibsa yoo gaafatu kun isa jalqabaati.