Roonaaldiinihoo fi obboleessi isaa sababa paaspoortii sobaan to'annoo jala oolan

Roonaaldiinoo harki hidhamee mana murtiitti wayita dhiyaateetti

Madda suuraa, Getty Images

Taphataan beekamaa kubbaa miilaa Biraazil kan ture Ronaaldinhoofi obboleessi isaa himannaa paaspoortii sobaatiin Paaraaguwaay seenuuf yaalan jedhuun himatamanii Sanbata mana murtiitti dhiyaatan.

Abbootiin alangaa akka jedhanitti, obbolaan lamaan kunneen Roobii yeroo biyya seenanitti dookumantii soobatu kennameefi.

Obbolaan kun garuu nuti baleessa hin qabnu jedhanii wakkataniiru. Abbaan alangaas jarreen kun gowwansamaniiti jedha. Haa ta'u malee guyyaa Sanbataa harka hidhamuun mana murtiitti wayita dhiyaatan kan agarsiisuu suuraan saanii qoodamaa jira.

Ronaaldinihoo fi obboleessi isaa to'annoo jala kan olfaman yaada adabbii kan biraan haa adabaman jechuun abbaan alaangaa dhiyeesse abban murtii akkuma dideeni.

Roobii darbe Hoteela magaalaa guddoo Paaraaguwaay taphataan kun obboleessa isaa waliin keessa buufate poolisiin sakatta'ee ture

Yeroo polisiin qoratamanitti Roonaldinihoofi obboleessi isaa paaspoortiin nuuf kenname keennaa nutti fakkatee ture jedhaniiru.

Madda suuraa, Fiscalia Paraguay, on Facebook

Ibsa waa'ee suuraa,

Waraqaa eenyummaa Paaraaguwaay maqaa Ronaaldiinihoo ofirraa qabu aanga'oonni Paraguwaay ittiin himatan

Bara 2019 taphataan Biraazil kun paaspoortiin isaa Biraazil fi Ispeeyin sababa gibira hin kafalamiin hafeef jalaa fudhatamee ture.

Aanga'oonni gumuruukaa Roonaaldiinihoo paaspoortii sobaan dabarsan akka qoratamanis aanga'aan biyyattii himaniiru.

Taphataan kubbaa miilaa ganna 39 gara Paaraaguwaay kan imale kitaaba beeksisuufi daa'immaan harka qalleeyyiif tumsa walitti qabuuf ture.

Namni sadaffaa isaan waliin imales kan ganna 45 tokkos isaanuma waliin qoratamaa jira. Ronaaldiinihoon bara 2004 fi 2005 walitti aansuun taphataa cimaa addunyaa ta'uun filatamee ture.

Bara 2002 ammoo garee biyaalessaa Biraazil waliin waancaa addunyaa injifateera. Wayita ammaa sooramarra kan jiru taphataan kun gatiin isaa paawondii miliyonaa 80-100 akka ta'e tilmaama.

Inistaagiraamii irratti beeksisa al tokko maxxanfamuuf paawondii 150,000 kafalchiisa.