Mana murtii UK: 'Sheek Mohaammad ijoollee isaa ukkaamsuun haadha warraa isaa dorsiisee'

Giftii duree Haayaa Bint Al-Hussein fi ogganaan Dubaayi Sheekh Mohaammad Al-Maktoum

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Giiftii duree Haayaa ijoollee ishee lama waliin bara darbe ture gara UK'tti kan baqatte

Bulchaan Dubaay Sheek Mohaammad ijoollee isaa dubaraa lamaa fi haadha warraa isaa baqattee irratti gocha ukkaamsuu, dirqiin biyyatti debiisuuf yaaluu, akkasumas dorsiisuu raawwateera jechuun Manni murtii UK beeksiise.

Mana Murtii Olaanaa UK himannaa haati warraa duraanii Sheek Mohaammad Bin Raashiid Al- Maaktum, Giiftii Haayaa Bint Al- Huseen, dhiyeessite turte erga qorataa tureen booda himmanaan dhihaate dhugaa ta'u akka adda baasee guyyaa Kamisaa murtee dabarseera.

Himannaa qondaala olaanoo baatii saddeettiin dura eegalame kana hordofees, manni murtichaa Murtee Haqa barbaachuu (Fact Finding Judgement) giiftii Haayaa bara darbee ijoollee ishee lama waliin biyyaa baqqatteef murteesseera.

Isheenis wayita biyyaa baateetti lubbuu isheetiif akka soddaattu hiriyoottatti himte turte. Sheek Mohaammad adeemsa murtichaa ummataaf ifa akka hintaaneef yaaliin ol iyyannoo dhiyeessuun taasisan osoo hin milkaa'iniif hafeera. ''Bulchaan Dubaayi mana murtiif iftoomaa fi amanamaa hintaane,'' jedheera manni murtichi.

Ibsa murtichi erga maxxanfameen booda Sheekh Mohaammad ibsa baasaniin, ''Akka duree motummaatti adeemsa haqa barbaaduu mana murtee keessatti hirmaachu hin dandeenye. Kanaan kan ka'e murteen seenaa gamtokkee qofa himu bahuu danda'eera,'' jedhaniiru.

Akkasumas dhimmichi dhimma dhunfaati jechuun mormanii ture. ''Midiyaan iccitii ijoollee keenyaa akka kabajuu fi UK keessatti jireenya keenya keessa akka hingalleef gaafadheera,'' jedhaniiru.

'Shamarree bilisummaa dhorkamte'

Manni murtii erga yeroo dheeraaf walitti fufiinsaan ragaa dhaggeeffateen booda, Sheek Mohaammad ijoolleensaa dubartii lama humnaan ukkaamsamanii gaa'ila biraa irraa deebiifamuuf itti gaafatamaa ta'u bareera.

  • Sheekaa Shaamsaa bara 2000 keessa maatii biraa baqattee turte. Garuu boodarra ergamtoota Sheek Mohaammadiin qabamuun gara Dubaayiitti deebiifamte.
  • Akkasumas Sheekaa Laatifaa mana maatii ishee baqachuuf yaaliiwwan bara 2002 fi 2018'tti taasifte lamaanu hinmikaa'iniif hafeera. Yaalii jalqabaatiin booda waggaa sadii oliif abbaa isheen hidhamte jirti.

Abbaan seeraas Sheek Mohaammad ''bulchiinsa ijoolleen shamarranii kunneen lamaan bilisummaa isaanii itti dhaban akka itti fufu taasisaa jiraachu,'' hubateera.

Umriin giiftii Haayaa waggaa 45 yoo ta'u, Joordaan irraa intala Mootii duraanii Hussaaniiti.

Isheenis bara 2004'tti duree Dubaayi Sheek Mohaammad kan umuriin waggaa 70'tti heerumte. Isheenis haadha warraa 16ffaafi umuriin dargaggeettidha. Ijoollee lama kan waggaa torbaafi 11 waliin argataniiru.

Ibsa waa'ee viidiyoo,

Intala mootii Laatiifaa maaltu mudatee ture?

Jalqaba ibsa inni ijoollee isaa lamaan akka balaa jalaa baraaraman itti hime amantee turte. Booda keessa garuu jalqaba bara 2019 irraa kaaftee shakkiin waan itti dhagahameef yaaddoo ishee ibsachuu eegalte Giiftii Haayaan.

'Salphina guddaa'

Ebla bara 2019 Giftii Haayaan ijollee ishee lamaan qabachuun gara Biriteniitti baqatte. Manni murtiis dorsiisa Sheek Mohaammadiin lubbu isheetiif sodaattee baqachuu ishee hubate.

Akkasumas ijoolleen ishee dirqiin ukkaamfamanii gara Dubaayiitti akka hindeebifaneef sodaataa jiraachu ibsite.

Caamsaa bara 2019 keessa ''Atiifi ijoolleen kee Inglaandiitti gonkumaa nagaan hinjiraattan'' akka jedheen himte.

Manni murtichaas Sheek Mohaammad attamiin waa'ee Giiftii Haayaa waan hammeenyaa kan ''gutummaan sirrii hintaane'' tatamsaasuuf quunnamtiiwwan midiyaatti akka fayyadame dhaggeeffateera.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Giiftii duree Elizaabeet fi Sheekh Mohaammad

Murteen kuniifi himannaawwan dhiyaatan kunneenis Sheek Mohaammad Al- Maaktumif dhuunfaatti qaanii olaanaadha. Gareewwan seeraa isaas dhimmichi gurra hawaasaa akka hin geenyeef carraaqan illeen ta'u dhabuun dinqiidha.

Ibsa isaa dhiheenyaatiin: ''Iyyannichi fedhiifi nageenya daa'immanii eegsisuuf kan taasifameedha. Murteen murtaa'e ijoollee kiyya xiyyeeffannaa midiyaa irraa hin ittisu,'' jedheera.

Haatii warraa isaa duraanii Giiftii Haayaan badaa hinbeekamtu. Sheek Mohaammad garuu duree biyyaa ta'un alatti kanneen dorgommii gugsii fardaa addunyaa hordofan biratti baay'ee beekama.

Kana malees, Jiddu gala Bahaa keessatti Dubaayi gara jiddu gala turizimii, bashannanaa fi daldalaatti jijjiruun maqaansaa dursaan eerama.

Bulchiinsi isaas leelliftoota mirga namoomaatiin hamminaan hin ka'u.