Vilaadmiir Putiin TV irratti agarru kan dhugaatiimoo kan sobaatii?

Putiin TV irratti agrginu kan dhugaatii?

Madda suuraa, Reuters

Kooppii ykn garagalchii waraqaa qofaaf miti. Namnis garagalcha qaba jedhamaa jira jaarraa kana keessaa. Keessattuu warri Raashiyaa garagalcha namaa hojjachuufi dandeettii basaasaa cimaa akka qaban himama.

Pirezidaantin Raashiyaa Vilaadmiir Putiinis baroota 2000 keessa nageenyaaf jecha carraan ofi koppii gochuun nama biraa fakkaachu akka fayyadamu dhiyeeteef kan ture ta'ulleen garuu inni fudhachuuf diduu himeera.

Kunis tibba Raashiyaan garee foxaqsitootaa Chechinyaa keessaa waliin wal waraanaa tute kan dhiyaateef ta'u himan.

Gaheessi umuriin 67 fi basaasaa KGB duraa kan turan Putiin wayita sanattis imalawwan hedduu gara naannichaatti taasisanii ture.

Haa ta'u malee qaamooleen siyaasaa Mr Putiin koopii eenyummaatti fayyadama jechuun himatu, inni garuu himannaa kana ni haala.

Dhiheenya akan ammoo gaaffiin kun gaazexessituu Andrei Vaandenkoo kan Mr Putiin Ejjansii oduu Tass Raashiyaatiif dubbiftee tureen kaafame.

Isheenis Puutiin TV irratti mulatu isha dhugaadha immoo kan koppii isaatii jechuun gaaffii dhiyeessiteef.

Mr Putiin garuu ''lakkii anai Puutiin isa dhugaatii'' jechuun deebiisaniiru, osoo nageenyaf jecha eenyummaa lammaffaan mul'achuu ykn dhiisuu hin himiin.

Haa ta'u malees gaaffii akka fayyadamniif dhiyyachuufi inni garuu yaadicha kuffisuus hindhoksiine. Mr Puutiin akka jedhaniitti yaadni kunis bara waraanaa 1999-2009 keessa tureetti dhiyaateefi ture.

Mr Puutiin baraa 2000 irraa kaasee hanga ammaatti aangoo biyya oganuurra kan jiran yoo ta'u, bara 2024'tti wayita barri aangoosaa arfaffaan xumuramu aangoorraa bu'u jedhamee eegama.

Madda suuraa, EPA

Haa ta'u malee ammas oduun akka aangoorra turuuf harka lafa jalaatiin waa mijjeeffata jira jedhu himamaa jira. Baatii Amajjii keessas heera biyyattii geedaruuf yaada dhiyeessee ture.

Bu'aan jijjiramaa kanaas gutummaatti maal ta'u akka danda'u baramu baatulleen, xinxaltoonni garuu hanga ta'een aangoorra turuuf haala mijeessuuf akka danda'au amanu.

Waggoota dheeraa siyaasa keessa kan turan Puutiin egaan eenyummaa kooppii lamaafi isaan olii qaba jechuun kanneen yaadan marsariitiiwwan irratti akka falman dubbatama.

Kaaf ture gaaffiin gaazeexxeessan dhiyeessee ture akkasiin kan eegale ture: ''Barbaacha marsariitiif irra dedeebiin kan barreeffamu, Putiin fi garagalchawwan Puutiin kan jedhuudha. Ati kamiidha? jechuun ture.

Puunit ani kan dhugaatii jechuun dubbiin kunis erga bara 1999 kaasee irra debiin akka ka'aa jiru gaazexeessichatti himaniiru.