Kongirasii Federaalawaa Oromoo: Dubartoota filannoo dhufuuf nan qopheessa

Dubartoota mormiif harka qaxxaamursan

Madda suuraa, Getty Images

Dubartoonni sochiifi qabsoon walumaagalatti akka Oromootti taasisan guddaadha. Keesumaa akka KFO'tti immoo carraan reebamuu, dararamuufi mana hidhaatti darbamuu bal'aadha jedhu, barreessituun Liigii dubartootaa KFO Adde DureettiI Taddasaa.

Tibba filannoon dhufuttille hirmaannaa dubartootaa 'kan dhiirotaa olitti dha' gahee isaanii akka baane garuu danqaa garaagaraati irra gahaa ture jedhu Aadde Dureettiin. ''Gochaa isaanii kanaaf immoo ummanni Oromoo beekamtii ni kennaafii,'' jedhan.

Yeroo ammaa kanatti akka waliigalaatti hirmaannaa dubartootaa KFO keessatti 300-400 irraa gara 2,000 olitti guddateera jedhan.

Haatahu malee, dubartoonni hooggansa paartichaatti ol dhufan badaa hin jiranii jedhu, ''sababiinsaa immoo dararaaf saaxiluu mannaa iddoo dhuma jiranitti akka gumaachaniif gochaa turre,'' jedhu. Kanaaf ammaaf caasaa paartichaa waligalaa keessatti dubartoota ja'atu jira jedhan.

Caasaan ligii dubartootaa hundeeffama KFO booda kan dhaabbate yoo tahu baroota darban keessa qabsoo harka lafa jalaan hojjechuun alatti laafaa ture jedhu.

Gara fuulduraatti garuu hirmaannaa dubartootaa cimsuuf hojjechaa jirra jedhan.

Kaayyoon Liigii Dubartootaa KFO lamadha jedhu Aadde Dureettiin, inni jalqabaa hirmaannaa dubartootaa siyaasa keessatti dabaluu yoo tahu, inni lammataa immoo mirgi dubartootaa gamaa garaagaraan jiru akka kabajamu hojjechuudha jedhan.

''Dubartiin qabsoo ishee akka cimsituufi gad-aantummaan otoo itti dhagahamiin, hin danda'u otoo hin jedhiin dhiiraan qixxee akka hirmaattuuf hojjennaa kana ammoo leenjii garaagaraa kennuurraa jalqabna,'' jedhu.

Filannoo dhufu kanaafis dubartoota leenjisuudhaan lakkoofsaan akkuma dhiirotaatti akka hirmaataniif qopheessaa jirra jedhan.

Dilbata ar'aa guyyaa dubartoota addunyaa irrattis kaayyoodhuma liigichaa irratti mari'achuuf waajira KFO mummeetti sagantaa qopheessineerra jedhu Aadde Dureettiin.

Kunis, ''Liigiin Dubartootaa KFO hanga yoonaa akkamitti deemaa ture, kana boodas dubartoota Oromoo akkamiin hirmaachisuun danda'ama kan jedhu,'' irratti sagantaa qophaa'edha jedhan.