Koronaavaayirasii: Yaaddoo vaayirasichaan dhiibbaa hoteeloota Finfinnee irraan gahaa jiru

Hotela Shaaraatan Finfinnee

Madda suuraa, Getty Images

Yaaddoo koronaavaayirasiin umeen walqabatee walgahiiwwan idil- addunyaa hoteelota Finfinneetti gaggeeffamuuf turan haqamuun galii isaaniirratti dhibbaa akka qabaatu himame.

Walitti qabaan Waldaa Abbootii Qabeenyaa Hooteelota Finfinnee Obbo Biiniyaam Bisiraati BBC'tti akka himaniitti, dhukkubichi Itoophiyaa keessatti umamuu baatulleen sababii haala biyyoota biraa keessa jiruun walqabatee imaltoonni karoora dursanii qabatanii turan haqaa jiru.

Ammatti ragaa gadifageenyaa qabaachu batan illeen, sagantaaleen dhaabbilee gurguddoofi dhuunfaa haqaman kunneenis galii hoteelota irratti dhiibbaa mataasaa akka qabaatu himan.

Obbo Biniyaam akka fakkeenyaatti baatii Eblaa keessa yaa'iin waggaa Faawundeeshinii Mo Ibraahiim Finfinneetti namoota kuma tokko himaachisuuf ture haqamu kaasaniiru.

Yaa'ii kanaafis hirmaattoonni halkan afuriif Finfinneetti akka dabarsan karoorfamee kan ture yoo ta'u, namni tokkoos jidduugalaan halkan tokkootti doolaara 100 kan kanfalu yoo ta'e, galiin dolaara kuma 400 dhabamu himaniiru.

Kanneen keessayis yaa'iin minisitroota olaanoo Motummoota Gamtoomaniitti Komishiinii Dinagdee Afriikaa ALI'tti Bitooteessa 9-15 tti gaggeefamuuf ture isa tokkoodha.

Komishinii Diinagdee Afriikaa kana dabalatee, yaaddoodhuma babalachuun vaayirasichaa umeen biyyoota waliin mari'achuun of eeggannoof jecha beeksifni dabalataa hanga bahuutti ''yaa'iiwwan ummataa hundu yeroo biraatiif dabarfamusaanii'' ibseera.

Sababiidhu dhukkuba kanaatiin wal qabatees naoommi hojiifi boqonnaaf biyyoota addda addaatti imala taasisaa turan karoorasaanii haquuf dirqamaniiru. Kanaanis galii hoteelotaa akka hiratu Obbo Biniyaam ni dubbatu.

Haalli dhukkuba kanaa akkasumatti itti fufinaanis qophiin FIFA'n Caamsaa fi Waxabajii keessa qopheessuuf jiru geedaramuuf akka hinollee shakkama.

Waldaan kunis dhiibbaa dhukkubichi galii irratti qabaatu caalaa dhimmi fayyaa kan yaaddeessu ta'u himuun, hojjattoonni waldicha keessa hojjatan of eeggannoowwan taasisu qaban irratti leenjii fi qajeelfamni kennamaa jira jiru.

Yaaddoon koronaavaayirasii addunyaa irratti badiinsa lubbuu namoota kuma sadii oliittif madda ta'ee kunis, Itoophiyaa qofas osoo hintaanee biyyoota addunyaa mara irratti haqamuu sagantaaleef madda ta'aa jira.

Haaluma kanaanis walgahiin 'The Next Einstein Forum' jedhamuuf Wiixata dhufaarraa kaasee Keeniyaa, Naayiroobiitti gaggeeffamuuf ture yeroo gara biraatti dabarfameera.