Sa'udii Arabiyaan ilma mootii sadii hidhaa buufte

Ilma mootii Mohaammad Bin Salmaan

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Biyya Sa'uudii ilma mootii Mohaammad Bin Salmaanitu olaantummaan bulcha jedhamee himama

Miseensonni maatii mootii Sa'uudii Arabiyaa gameeyyii sadii obboleessa mootichaa dabalatee sababa hin beekamneef to'annoo jala oolu miidiyaaleen US gabaasan.

Kanneen to'annoo jala oolan keessaa lama bulchiinsa biyyattii keessatti kanneen qooda guddaa qaban turani.

Hidhaan tibbanaa ilma mootii Mohaammad Bin Salmaaniin walqabata jedhameera.

Waggaa sadii dura, bara 2017 namoonni maqaa gurguddoo qaban, ministeeronni akkasumas dureessonni hedduu ajaja ilma mootiin magaalaa Riyaad hoteela Ritz - Kaarlitan keessatti hidhamanii turan.

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Mohaammad bin Naayef (mirga) fi Mohaammad bin (bitaa) bara 2015

Hidhaan kuni gaafa Jimaataa ganama barii keessa kan raawwate akka ta'e miidiyaaleen kanneen akka Niw Yoork Taayimsiifi Wool Istiriit Joornaal gabaasaniiru.

Namoonni sadii hidhaman jedhamee gabaafame obboleessa mootii ilma mootii Ahimad bin Abdullaaziz, ilma mootii duraanii Mohaammad bin Naayef, akkasumas durbii mootichaa Nawaaf bin Naayefidha.

Ilmi mootii Mohaammad bin Naayef Mohaammad Bin Salmaaniin hanga aangoorraa ka'anii hidhaan mana keessaa itti murtaa'utti ministeera dhimma biyya keessaa ta'un tajaajila turan.

Akka gabaasa Wool Istiriititti, humnoonni nageenyaa wanta fuula isaanii dhoksu godhatanii, uffata gurraacha uffatanii mana qondaaltichaa sakatta'aniiru.

Hidhaaa kuni maaliif ta'u mala?

Gaazexessaan BBC dhimma nageenyaa xiinxalu Firaank Gaardinar akka jedhutti tarkaanfiin kuni murtii ilmi mootii Sa'uudii Mohaammad Bin Salmaan aangoo isaa cimsachuuf taasise ta'u danda'a.

Ilmi mootii Ahimad bin Abdellaaziz ijoollee mootii biyyattii, mootii Abdellaaziz, lubbuun jiran muraasa keessaa tokkicha.

llmi mootii inni kaan Mohaammad bin Naayef waggaa sadii dura hanga bakka buufamanitti aangoon biyya bulchu kan isaa akka ta'etti eegama ture.

Isa dura yeroo Ministira Dhimma Keessaa biyyattii ta'anii turanitti al - Qaayidaa irratti haleellaa Sa'udiin raawwatteef qooda olaanaa akka gumaachanitti maqaan isaanii ni ka'a.

Gabaasa miidiyaalee US keessatti qondaaltonni Sa'udii hidhaan raawwachuu hin amannes hin taane hin jennes.

Qondaaltonni Sa'udii masaraa keessa jiran immoo yeroo hedduu odeeffannoo hin kennani, ni dhoksu.

Bara 2016 Mohaammad Bin Salmaan Sa'udii keessatti riifoormii diinagdeefi hawaasummaa gaggeessuuf waadaa seenuu isaaniin baay'ee leellifaman.

Haa ta'u malee, ajjeechaa gaazexessaa Sa'uudii Jamaal Kaashogjii waliin walqabatee baay'ee qeeqamaa turan.

Tibbana immoo biyyattiin dhukkuba koronaavaayiras ofirraa ittisuuf hojiitti jirti.