Gabaasni wixinee balaa xiyyaara Itoophiyaa rakkoo dhalateef Booyingiin itti gaafatamaa taasise

Xiyyaara Itoophiyaa

Madda suuraa, Getty Images

Sababiin balaa xiyyaara Daandii Qilleensa Itoophiyaa waggaa tokko dura kufee caccabe rakkina dizaayina xiyyaarichaa akka ta'ee gabaasni qorattoonni waa'ee balaa mudate waajira motummaa Ameerikaatiif dhiyeessan mul'ise.

Boordiin Nageenya Geejjiba Biyyaaleessa Ameerikaa gabaasicharratti komii ykn kan geeddaru yoo qabaateef carraan akka kennameef namoonni eenyummaan isaanii akka ifa hintaane fedhan dubbachuu Rooyitars gabaaseera.

Dubbi himaan boordichaa Eriik Weyis wixinee gabaasichaa akka argatan himanilleen dhaabbanni isaanii jijjiiramni akka taasifamuuf kan gaafatu ta'u ilaalchise yaada kennu irraa of qusataniiru.

Booying immoo gabaasicha ilaalchisee deebiin isaa maal akka ta'ee Rooyitarsiin gaafatamulleen deebii kennuuf hayyamamaa hin ta'iin hafeera.

Gabaasa wixinee kana dursee ifa kan taasisee gabaasni 'Bloomberg' akka ibseetti taanaan cuunfaan gabaasichaa waa'ee daandii qilleensa Itoophiyaas ta'e waa'ee hojimaata hojjattoota balaliinsaa ilaalchise homaa waan hinjenneefu namoota qorannicha keessatti hirmaatan biratti gaaffii kaaseera.

Balaa xiyyaara qabeenyummaansaa kan Itoophiyaa ta'erra qaqqabe ilaalchisee gabaasni wixiinee qophaa'ee, rakkina sooftiweerii to'annoo balaliinsa xiyyaarichaa jedhamee kan ture sunis balaa walfakkaataa xiyyaara Laayiin Air Indooneeshiyaa waliin wal bira qabamee ilaalamuus ibsameera.

Xiyyaarri daandii qilleensa Itoophiyaa waggaa tokkoon dura gara Keeniyaatti balali'uuf erga buufata xiyyaaraa Booleetii ka'ee daqiiqaawwan muraasaan booda kufee caccabees hojjattoota xiyyaarichaa dabalatee namoonni 157 lubbuusaanii dhabuun ni yaadatama.

Balaa sukkaneessaa kanaan boodas xiyyaaronni Booyingi Max 737 addunyaarratti argaman hundi tajaajila akka dhaaban taasifamaniiru.

Haaluma seera Eejansii Aviyeeshinii kan to'annaa Dhaabbata Motummoota Gamtoomanii biyya Kaanaadaa Montiriiyaattii argamutti, Itoophiyaan balaa qaqabe ilaalchisuun gabaasa dhumaa balaan qaqqabee guyyaa waggaa tokkoffaa isaatti ifa taasisuutu irraa eegama.

Balaa xiyyaara guyyaa sana qaqqabeenis lammiilee Keeniyaa 32, Kaanaadaa 18, Itoophiyaa 18, dabalatee lammiileen biyyoota 33 lubbuu isaanii dhabaniiru.

Daandiin Qilleensa Itoophiyaas BAKKA balaan kun itti qaqabe waggaa tokkooffaa isaa Kibxata dhufaa akka yaadatu BBC'n mirkanesseera.