Pirezidantiin duraanii Ameerikaa Kilintan, Mooniikaa waliin qunnamtii kanan eegalee dhiphina keessaa bahuuf ture jedhan

Bill Kilintan

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Pirezidantiin duraanii Ameerikaa waa'ee Monikaa kan dubbatan dokimantarii haaraa waa'ee haadha warraa isaanii hojjetamaa jiru irratti

Pirezidantiin duraanii Ameerikaa Biil Kiliintan gargaartusaanii kan turte Moniikaa Liiwiiniskii waliin quunnamtii jaalalaa kanan eegaleef miira dhiphinaa tibbas keessa ture keessaa bahuufan turee jechuun himan.

Kiliintan jecha kana kan dubbatan filmii jireenya haadha warraa isaanii Hilaarii Kiliintan irratti xiyyeeffate hojjetamaa jiru irratti. Adde Hilaariin filannoo Ameerikaa bara 2016'f kaadhimamtuu turani.

Biil Kiliintan bara 1998'tti walitti dhufeenya quunnamtii jaalalaa Moniikaa waliin qaban ilaalchisee qorannoo irratti gaggeeffamee tureen waan sobaniif himatamaniilleen dhuma seeneetiitti dhiyaachuun bilisaan gaggeeffamaniiru.

Wayita Kiliintan gaa'ilasaaniin ala Monikaa Liwiniskii waliin quunnamtii jaalalaa eegalaniitti, Lewiniskiin reefu umriin ishee 22 ture. Dubartii hojii baruuf Waayit Haawusiitti reefu qaxaramte turtes.

Walitti dhufeenyi Kiliintaniifi Mooniikaas baroota 1990 keessa mata duree midiyaalee ta'ee ture.

Dursa pirezidaantichi dhimmicha haaluuf yaaluunsaanii, booda ammo 'walitti dhufeenyaa sirrii hintaane' jechuun gochicha amanuun isaanii dubbicha caalaa arbeessee [guddatee akka odeeffamu godhee] ture.

Midiyaaleen jalqaba dhimmicha wayita ifa baasaniitti jechi Kiliintan 'ani dubartii tana waliin walitti dhufeenya saalquunnamtii hinqabu' jechuun haaluuf yaalan illeen, hanga ammaattu siyaasa Ameerikaa keessatti ni ni yaadatama.

Yeroodhaaf Liwiniskiinis walitti dhufeenyi quunnamtii pirezidaanticha waliin taasisaa turte fedha isheerratti kan hundaa'ee ta'u himtulleen, booda garuu ''dhimmichi aangoo haala malee itti fayyadamuudha'' jettee turte.

Yeroo sanatti walitti dhufeenyi isheen pirezidanticha waliin eegalte dhiibbaa attamii akka qabaatu ilaalchisee hubannoo murtaa'aa qabaachuufi erga dhimmichi darbee booda kan gaabbite ta'u dubbattee jirti.

Filmicha irrattis Kiliintan jireenya Liiwiiniskii dhimma umamee ture sanaa booda ta'en baay'ee gaddu ibsaniiru.

Haatii warraa saanii Hiilaarii Kiliintan ammo dhimmicharratti waan itti dhagahamee gaafatamanii ''haalan amanu hindandeenyeen baayyee hubameera. Sobuu kee amanu hindanda'u. Kanaafu dhimmi kun ifatti bahe yoo ta'e, waa'ee isaa mucaa keenyatti kan himtu si'iidha,'' jettee turte.

Battala sanatti baay'ee gadditu illeen garuu, dhumarratti gaa'ila ishee itti fufuuf murteessuun hanga ammaatti walumaan jiraataa jiru.

Filmicha irrattis dhugaa ture mucaasaanii Cheelsiitti himuun baayyee cimaa akka ture Biil Kiliintan himanii jiru.