Jiraattotni Tulluu Farraafi aanaa Gumbichuu miidhamtoota balaa xiyyaaraa ET-302'f dhibaayyuu baasaa jiru

Jiraattonni Tulluu Farraa waltti yaa'anii yeroo dhibaasanitti

Ganda xiyyaarri Itoophiyaa ET-302 waggaa darbe itti kufe, Tulluu Farraa dabalatee gandoonni shaniifi bulchiinsi aanaa Gimbichuu dhibaayyuu ekeraa namoota balaa xayyaarichaan miidhamanii baasaa jiru.

Sagantichi Abbootii Gadaa fi warra muudaatiin eebbifamee akka aadaa ummata Gumbichuutti safuu fi duudhaasaa eeggatee raawwatama jedhameera.

Sagantaan kana irratti abbootin Gadaa, abbootin amantaa, jiraattotni naannoo fi keessummootni biroon hirmaachaa jiru.

Guyyaan kun sirna amantaa fi aadaatin kabajamaa jira.

Abbootin fardaa faradoo isaanii uuffatawaan gurraacha fi adii uwwisan gadda jiraattotni naannichaa keessa turan fi abdii haaraa bifa mul'isun iddichatti argaman.

Jiraattonni ganda Tulluu Farraa miidhamtoota balaa xayyaara daandii qilleensa Itoophiyaaf yeroo yeroon sagantaawwan garagaara qopheessuun yaadachaa turan.

Balaa xayyaaraa waggaa tokko har'aa qaqqabeen namoonni 157 xayyaaricha keessa turan fi lammummaa biyyoota garaagaraa 35 qaban du'uun isaanii ni yaadatama.

Ibsa waa'ee viidiyoo,

Jiraattonni Tulluu Farraa ekeraa namoota balaa Xiyaaraa ET-302tiif dhibaayyuu baasaa jiru.

Xayyaara Itoophiyaa 'Boeing 737 Max 8' Bitooteessa 10, 2019, gara Naayiroobiitti balaliinsa akkuma eegaleen daqiiqaa muraasaan booda ture kufee kan caccabe.

Balaa qaqqabeenis lubbuun irraa hafe omtu hinturre. Kanaaanis hundumtuu qalbii cabee ture. Haata'u malee, gaddi jiraattota naanno Tulluu Farraa adda ture.

Jiraattoonni aanaa Gimbichuu naannoo Tulluu Farraa kun, namoonni asitti dhuman dhiiiga keenyaafi foon keenya waan ta'aniif dhiigni isaanii bilaasha dhangala'ee hin hafu jechuun sirna akka aadaatti barbaachisu mara kanaan durallee taasisaafii turan.