Koronaavaayirasii: Koriyaan Kaabaa dippilomaatoota biyya alaa ada baafte turte gadhiifte

Joochiim Bergistan

Madda suuraa, Joachim Bergstrom/Twitter

Dippilomaatoonni sababii sodaa koronaavaayirasitiif Koriyan Kaabaa torbanoota muraasaaf karra itti cuftee turte dhumarratti biyyattii akka bahan taasifaman.

Xiyyaarri dippilomaatoota qabatee gara magaalaa Rusiyaa Vilaadiivostok imalees lammiilee biyya hedduu qabatee ture.

Balaliinis dippilomaatoota fe'ee kunis baatii tokko keessatti wayita magaalaa guddittii biyyatti iraa ka'uun gara biyyoota addunyaa biraa wayita imalu kun kan jalqabaati.

Haaluma kanaanis xiyyaarri lakkoofsi balaliinsa isaa KOR271 ta'ee guyyaa Wiixataa magaalaa baha fagoo Raashiyaa taate qubateera.

Hojjattoonni imbaasii amma biyyattii gadhiisan kunneenis dallaa imbaasii keessati kan ugguramanii akka turan taasifaman torbanoota Guraandhalaafi jalqaba Bitoteessaatiif ture.

Koriyaan Kaabaa yaaddoo Koronaavaayirasii adda kutuuf jecha lammiilee biyya alaa addatti akka turan taasifte ture.

Ambaasaadarri raashiyaa Aleeksaandar Maatsegoraa haalicha akka 'kan haamlee namaa cabsuu' jechuun ibsaniiru.

Hanga ammaatti mudannoon dhukkubichaa Koriyaa kaabaa keessatti gabaafamee hinjiru, namoonni kana shakkan jiraatan illeen.

Kooriyaan Kaabaa Chaayinaan biyya vaayirasichi irraa ka'ee fi Kooriyaa Kibbaa bakka mudannnoon hedduun itti galmaa'een wal daangeessiti.

Map

Balaliinsa biyyattii irraa ka'e kana keessa dippilomaatoonniifi hojjattoonni Imbaasii 60 kan argaman yoo ta'u, yoom gara biyya isaaniitti akka debii'an garuu kan barame hinjiru.

Koriyaa Kaabaatti Ambaasaadarri Biritish Wiixata darbee ergaa tiwiitara isaarratti barreesseen, ''Ambaasaadaroota Jarmaniifi Faransaayiin adda bahuu kiyyaaf gadda natti dhagaham,'' jechuun barreeessan.

Itti dabaluunis imbaasiiwwan Koriyaa Kaabaa jiran hundi cufaman illeenn kan Birishi yeroof saaqaa ni turu jedhaniiru.

Madda suuraa, AFP / Getty

Kooriyaan Kaabaa kana duras yaaddoo koronaavaayirasiitiif jecha lammiilen biyya biraa 380 guyyoota 30'f mana isaanii akka hinbaane dallaa keessa tursiisuunshee ni yaadatama.

Daangaa kanas baatii tokkoon booda ji'a darbe kaafte.

Ambaasadarri Siwiidiin Jowaakiim Bargastoorm erga gadhiifamaniin booda ''adabaabaayii Kim Suung II irra dhaabadhee gamadaa nan ta'a jedhee gonkumaa yaadee hinbeeku'' jechuun tiwitaraan barreesseera.

Haa ta'u malee, ammas dippilomaatoonni Koriyaa Kaabaa jiran ummata waliin akka wal hinagareef dhorkamu oduun NK jedhu gabaaseera. Kana malees suuqii, bakka isooprii fi hoteeloota magaaloota keessaa galuun hin hayyamamuuf.

Haa ta'u malee osoo vaayiraichi Koriyaa Kaabaa seenee biyyattii qorachuufis ta'e wallaanuuf humna hinqabu sodaa jedhu jira.

Lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan faalamee addunyaa gutuutti kuma 107 ol kan qaqabee yoo ta'u, kan du'e ammoo gara 3,600 ta'eera.