Nigusuu Xilaahun: 'KFO fi OMN itti gaafatamummaa fudhachuu qabu'

Asxaa OMN

Madda suuraa, Fuula feesbuuk

Mootummaan dhaabilee siyaasaa fi sabaa himaalee akka tokkummaafi waliin jiraachuun uummata diigamu godhan irratti tarkaanfiin fudhadha jedhe.

"Haasaawwan jibbiinsaa waltajjiiwwan uummataafi karaa sabaa-himaalee tamsa'aan, tokkummaa biyyaa fi waliin jiraachuu uummataa balaaf saaxilu" jedhan pirees seekreetariin waajjira MM Obbo Nigusuu Xilaahun.

Obbo Nigusuun kana kan jedhan waltajjii KFO'n guyyaa dubartootaa sababeeffachuun waajjira isaa Finfinneetti qopheesse kan OMN kallattiin dabarse irratti dubbiin shamarree tokkoo marsaalee hawaasaa irratti komii kaasuu isaan booda yaada FBC'f kennan irratti.

"Dubbiin shamarree kanaa heera mootummaa kan faallessu qofa osoo hin taane, haala yeroo Itoophiyaa ilaalcha keessa kan hin galchine haasaa jibbiinsaati" jedhan aanga'aan kun.

Kanaafis KFO fi OMN itti gaafatamummaa fudhachuu qabu jedhan.

Itti dabaluunis dhaabbilee gocha akkanaa keessaa qooda qaban irratti Abbaa Taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa fi Boordii Filannoo Biyyaalessaa waliin ta'uun mootummaan tarkaanfii ni fudhata jedhaniiru.

Abbaan Taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa qabiyyee tamsa'e kana akka argateefi xiinxalaa akka jiru beeksiseera.

KFO fi OMN maal jedhu?

"Waanti shamarreen sun dubbatte waan sirrii miti, waan mirga yaada ofii bilisaan ibsachuudha jennee bira darbuu hin dandeenyedha" jedha direektarri Olaanaa OMN Obbo Girmaa Guutamaa.

"Wayita sanatti shamarree sana harkaa maayikii yoo fudhan malee akki itti tamsaasa kallattii sana dhaabnu hin turre" kan jedhu Obbo Girmaan, booda garuu haasaa ishee san marsariitii, marsaalee hawaasaa miidiyichaa akkasumas saatalaayitii irraa buufneerra jedha.

Sababa isaa erga ibsineen booda daawwattootaafi dhaggeeffattoota keenya dhiifama gaafanneerras jedha.

OMN amma duras Abbaa Taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa irraa akeekkachiisi itti barraa'ee jira.

Akeekkachiisi amma duraa qabxiilee dogoggora ta'an irraa ka'ee nutti barraa'ee, gama ogeeyyii seeraa keenyaan akka nuuf sirratu gaafachaa jirra jedha Obbo Girmaan.

Madda suuraa, Getty Images

"Yeroo hedduu haala nuti to'achuu hin dandeenye keessatti tamsaasa kallattii irratti wanti akkasi nu mudata" kan jedhu Girmaan, "qabiyyeen yeroo akkasii tamsa'an kan OMN osoo hin taane kan abbaa dubbatu saniiti" jedha.

Ibsi waajjira MM irraa kenname kun 'doorsisa fakkata', dhimmicharratti waajjirichi nuyi nun dubbisnes jedha Obbo Girmaan.

"Ibsi waajjirri MM fudhatama hin qabu"

Paartiin KFO gama isaatiin waltajjichi kan uummataa ta'uu eerun, namoonni miidiyaan waamaman malee namni xalayaan waamame akka hin jirre ibseera.

KFO'n ergaa haasaa baniinsaafi cufiinsaa hogganoonni dhaabichaa dabarsan, akkasumas yaada paanaliistonni waltajjicharratti afeeraman kaasan qofaaf itti gaafatama fudhata jedhu dura taa'aa itti aanaan paartichaa Obbo Baqqalaa Garbaa.

Dubbiin shamarree kanaa "waltajjii akkasiirrati ka'uun isaa sirriidha jennee hin amannu, garuu mirga yaadashe bilisaan ibsachuu qabdutti fayyadamtee dubbatte" kan jedhan namni siyaasaa Obbo Baqqalaan, "ibsi waajjirri MM baase fudhatama hin qabu" jedhan.

"Nuti filannoo dhufu irratti 'bilxiginnaa' waliin dorgomnee aangoo ni fudhanna jennee murannoon itti deemaa jirra, kanaaf akka masaanuutti waan nu ilaalaniif, ammumaa jalqabanii mataa keessa gadi nu rukutuufi hamilee keenya cabsuuf yaalii godhamudha" jedhu.

Kanaaf ammo boordii filannoo akka uleetti itti fayyadamuuf adeemu jedhan.

Pirees seekreetariin waajjira MM Obbo Nigusuu Xilaahun dhimmicha irratti FBC'f yaada kennaniin 'wanti uumame dogoggora qofa osoo hin taane, balleessaadha' jedhaniiru.

Mootummaan amma dura wal barsiisuufi mari'achuudhaan wal sirreessuu filannoo godhatee adeemaa ture jedhu Obbo Nigusuun.

Amma garuu gochi akkannaa heddummachaa waan jiruuf mootummaan gara tarkaanfii fudhachuutti akka seenu himaniiru.