Obbo Tafarii Mokonniin, Obbo Aabbe Saanoo bakka bu'uun pirezidantii Baankii Oromiyaa ta'an

Obbo Tafarii Mokonniin pirezidantii Baankii Intarnaashinaala Oromiyaa ta'an
Ibsa waa'ee suuraa,

Obbo Tafarii Mokonniin

Boordiin Baankii Intarnaashinaala Oromiyaa Obbo Aabbe Saanoo bakka bu'un Obbo Tafarii Mokonnin Yaadatee pirazidantii baankichaa akka ta'aniif muude.

Obbo Aabben ammoo torban darbe baankii kana dura itti hojjetaa turan, Baankii Daldala Itoophiyaatti pirezidantii ta'un muudamaniiru.

Obbo Tafariin akka jedhanitti boordiin baankichaa pirezidantii jedhee isaan muudus Baankiin Biyyaalessaa muudama isaanii raggaasisu qaba.

Waggoota 21 darban indastirii baankii keessa hojjechaa turuu kan himan Obbo Tafariin baankiiwwan akka Daldala Itoophiyaa, Wugaaganii fi Baankii Intarnaashinaala Oromiyaa keessa hojjechaa turaniiru.

Hanga pirezidantii ta'anii muudaman kanattis pirezidantii itti aanaa Baankii Intarnaashinaalii Oromiyaa ta'uun hojjechaa turuu BBC'tti himan.

Obbo Tafariin, dorgommii baankiilee gidduutti cimaa dhufee fi raafama 'mayikiroo ikonomii' mul'atu dandamachiifnee hanga ummanni nurraa eegutti hojjechuuf qophoofneerra jedhan.

"Baankiin kuni hojii baayyeedhaan fakkeenya tahaa dhufuun isaa akka uummanni waan guddaa fi yeroo hunda waan haaraa nurraa eegu godhee jira.

Kuni hojii keenya keessatti dhamaatii guddaa gaafata. Hiriyyootakoo waliin ta'ee imaanaa kana nan bahadha," jedhan.

Baankiin kun tajaajiloota dura anatummaan eegale keessaa tokko tajaajila dhalarraa bilisaati.

Obbo Tafariin yunvarsiitii Finfinnee irraa digirii jalqabaa fi lammaffaa kan barataniifi waggoota 15 oliif baankilee keessatti itti gaafatamummaan hojjechaa turuus himu.

Baankiin Intarnaashinaalii Oromiyaa waggaa 11 dura Biyyattii keessatti Baankii 13ffaa ta'uun hundaa'edha.