Zimbaabuwee: Maatiin ijoolleesaani mana barumsatti hin ergine hidhaan adabamu

Baratoota Zimbaabuwe

Madda suuraa, AFP

Zimbaabuweetti maatiin ijoollee isaani mana barnootaa hin galchine hidhaa gara waggaa lamaan adabamuu danda'u.

Mootummaan biyyattii rakkoo lakkoofsa ijoollee barumsa addaan kutanii guddachaa dhufe hir'isuuf jecha namni hundi hanga ganna 16 ta'utti barumsa barachuu akka qabu murteesseera.

Kutaa biyyattii tokko tokko keessatti ijoolleen %20 ta'an mana barumsaa hin seenani jedhame tilmaamama.

Seerri haaraa kun sababa baasii mana barumsaa kaffaluu dhiisuu fi ulfaa'uun barattoota mana barumsaa irraa ari'uun yakka akka ta'u murteesseera.

Akka koreen dhimma kana qoratu 'Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee (ZimVac)' jedhamu akka ibsetti waggaa darbe yoo xiqqaate barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa %60 ta'an sababa kaffaltii kaffaluu dadhabuun barumsarraa ari'amaniiru.

Hogganaan Zimbaabuwe jalqabaafi barsiisaa kan turan Roobart Mugaabeen imaammata barnoota kan gurraachonni biyyattii carraa barnoota guddaa akka argatan taasisu gaggeessaa turanif ni jajamu ture.

Haa ta'u malee, barnootni bilisaa kana dhaabbate bara 1990'n keessa yoo ta'u sirni barnoota biyyattis sana booda kufuu eegale.

Maaltu geeddarame?

Seerri barnootaa kun kan sirraa'e ijoolleen Zimbaabuwe waggooti 12'f mana barnootaa akka deeman taasisuufi. Kun kanaan dura kan turerraa wagga shaniin fooyya'a.

Madda suuraa, AFP

Amma ijoolleen mana baruumsaa dhaquu yoo baatan maatiinis itti gaafatamu.

Ijoolleen isaanii mana barumsaa akka hin galle yoo barame maatiin yoo dandeetti qabu ta'e addabbii maallaqaa doolaara 260 ykn ammoo hidhaa gara waggaa lamaan adabamu danda'u.

Yeroo rakkoon dinagdee jirutti maatiin barnoota ijoollee isaaniif dursa akka kennan taasisuuf murtee cimaa fakkaata jedhanii kan yaadan jiru.

Gariin garuu yeroo waadaan barnoota bilisaa kennuu cabsameefi rakkoo hanqina manneen barnoota mootummaa jirutti mootummaan itti gaafatamuummaa isaa ofirraa gataa jira jedhanii amanu.

Lakkoofsi barattoota barnoota dhiisanii dabalaa dhufuuf sababootni biroon ulfa'uu, ga'eela ijoollummaa, fageenyaa mana barumsaafi fedhii dhabuu ijoolleeti jedhama.