Naannoo Amaaraa, Mahaal Meedaatti haleellaa boombii qaqqabeen lubbuun namoota afurii darbe

Kaartaa Mahaal Meedaa

Naannoo Amaaraa, Shawaa Kaabaa, magaalaa Mahaal Meedaatti haleellaa boombii raawwatameen namoonni afurii yoo ajjeefaman kanneen biroo 16 irraa ammoo miidhaan qaqqabuu Waajjiri Komunikeeshinii Aanichaa BBC'tti himeera.

Haleellaan kun boombii harkaa F1 jedhamu, shuguxiifi cuubeedhaan Wiixata halkan naannoo sa'aa tokkootti raawwate jedhu Itti-gaafatamaan Waajira Dhimoota Kominikeeshinii Aaanaa Manzi Geeraa Obbo Geetinnat Agonaafiir.

Magaalaa Mahaal Meedaatti mana dhugaatii naannoo Ganda 01 keessatti kan raawwate yoo ta'u namonni ajjeefaman lama shuguxiin, tokko ammoo boombii dho'eeni jedhan.

Poolisiin yeroo balaan kun dhaqqabu bakkicha gahee namoota miidhaman gargaaruun akka yaalaman taasisaa ture kan jedhan hoganaan waajjira poolisii magaalattii Inispeektar Xilaahun Dabbabe, yaakicha dhaabsisuufis yaalii godheera jedhu.

"Amma shakkamaa irratti qorannoo gochaa jirra. Yeroo gabaabduu keessatti ni to'anna jennee yaadna. Shakkamaan seen-duubee biraas kan qabu fakkaata. Eenyummaa isaa adda baasneerra."

Namni yakka kana raawwate kanaan duras haadha manaa isaa waggoota 15'f waliin jiraatan shugguxiin rukutuuf jedhee obboleessa ishee madeessee ture jedhu.

"To'atamee seeratti dhiyaachuun falmii irra ture. Wabiidhaan gadhifameeti. Sana boodas haadha manaa isaa waliin mana murtii olaanaatti falmii qabu ture."

"Ammas ishee ajjeesuuf jedheeti haleellaa kana kan raawwate. Haati warraa nama kanaa intala haadha qabeenyaa mana dhugaatii haleellaan irratti raawwateeti. Ishee ajjeesuuf dhaqeeti kan kana raawwate. Ta'us ishee irra miidhaan gahe hin jiru. Haadha ishee ammoo shugguxiidhaani kan rukute."

Namtichi erga namoota mana dhugaatii keessa turan irraan miidhaa qaqabsiiseen booda mucaa waggaa 16 gara manasaa deemaa ture dabalatee, namota daandiirratti argate hunda irraan miidhaa qaqabsiisuu Obbo Geetinnat dubbataniiru.

Namoota miidhaan irra gahe keessa sadii battalumatti lubuunsaanii kan darbe ta'uu jiraattoonni naannichaa BBC'tti himaniiru.

Namoota miidhaa irra qahee 16 keessaa kanneen baayyee miidhaman jaha mana yaalaa cisuun wallaanamaa akka jiraniifi sadan isaanii ammoo wallaansa dabalataatiif gara Dabra Birhaaniitti ergamuu itti gaafatamtichi mirkaneessaniiru.

Kanneen hafan ammoo erga wallaansa sadarkaa jalqabaa argatanii booda gara manasaanii deebii'aniiru jedhan.

Taatee kanaan kan walqabatu ta'unsaa ammatti mirkaneeffamuu baatulleen, achuma Magaalaa Mahaal Meedaatti namni tokko qotoodhaan mataa keessa rukutamuun sa'aatiidhuma wal fakkaatuutti ajjeefamee argamuu Obbo Geetinnat BBC'tti himan.

Kisii nama ajjeefamee kanaa keessaa waraqaan eenymmaa isaa ibsu waan hin argamneef, hanga ammaatti eenyummaan nama kanaa kan adda hinabaafane ta'u himaniiru.

Bakki namni kun itti du'ee argameefi lafa haleellaan boombiifi rasaasaan itti raaawwatame irraa yoo xinnaatee kilomeetira tokko fagaatee kan argamu ta'uu himaniiru.

Manni dhugaatii bakki namoonni sadan itti ajjeefamaniifi kannnee hedduun itti miidhaman ammoo kan magaalattii keessa bara dheeraaf tureefi haati qabeenyaa manichaa maanguddoo Tiringoon namoota shuguxiidhaan rukutaman keessaa tokko ta'usaanii jiraattoonni BBC'tti himan.

Waliigalattis namoonni 16 halleellaa kanaan miidhaan kan irra gahe yoo ta'u, haadha nama dhugaatii kan ta'an Aadde Tirungoon alatti kan hafan hunduu dhiiroota jedhameera.

Mana haleellaan keessatti raawwatame keessa namoonni hedduun kan turan ta'uufi heddunis miidhaa malee akka bahan Obbo Geetinnat dubbataniiru.

Namtichi halleelicha raawwatees kanneen ajjeefaman ykn kanneen lubbuun hafan waliin waldhabee qabaachunsaa hanga ammaatti ragaan argame akka hinjirre dubbataniiru Obbo Geetinnati.

Namtichi hallellaa raawwate fiigee kan baqate yoo ta'u, wayita ammaa kanattis poolisifi qaamooleen nageenyaa daandii cufuudhaan sakkata'iinsa gaggeessuun yakkamaa to'achuuf yaalii taasisaa jiraachu Obbo Geetinnati BBC'tti himaniiru.