Filsan Abdullaahii: Ministirri Daa'immaniifi Dargaggoo haarayaa muudamte eenyu?

Filsan Abdullaahii Ahimad
Goodayyaa suuraa Filsan Abdullaahii Ahimad

Ministiroota afur guyyaa kaleessaa (Kamisa) Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti muudaman keessaa Filsan Abdullaahii Ahimad ishee tokko.

Aadde Filsan Abdullaahii Ministira Daa'immaniifi Dargaggoo ta'uun muudamte.

Filsan hojiiwwan hawaasa jidduutti wal ta'iinsa uumuuf raawwataa turte keessaa waa'ee TV walitti bu'insa naannoo Oromiyaa fi Somaalee jidduu ture furuuf jecha hundeessuun oduu madaalawaa tamsaasaa turte.

Shamarree ganna 29 kan taate Aadde Filsan kan dhalatte naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti yoo ta'u, guddinnishee garuu Finfinneedha.

Filsan ministiroota umurii dargaggummaan aangoo siyaasaa olaanaa Itoophiyaa wayita ammaa qabatan keessaa tokko.

Amma duras waa'ee dhunfaasheefi buufata TV ishee ilaalchisuun turtii BBC waliin taasiftee turte.


Filsan Abdullaahii eenyu?

Filsan Abdullaahii Ahimad kan dhalatte maatii Somaaleerraa Jigjigaatti yoo ta'u, magaalaa Finfinneetti guddatte.

Barnoota sadarkaa ol'aanaashee immoo biyya Ingilaanditti obbaaste.

Waggoota muraasa dura walitti bu'insa dhalattoota Oromoofi Somaalee jiddutti uumameen lubbuun namoota hedduu darbuunsaa akka ishee gaddisiise, Filsan BBCtti himte.

Keessumaayyuu Adoolessa 27 bara 2010 hokkora naannoo Somaaleetti uumameen lubbuun namoota hedduun darbuun booda hawaasa tasgabbeessuufi garas imaluushee ni dubbatti.

Walitti bu'iinsa ummattoota lamaan jiddutti uumame tasgabbeessuufi dargaggoota dhalattoota Oromoofi Somaalee 300 ol ta'an waliin 'Waltajjii dhiifamaafi tokkummaa' qopheessaa akka turte Filsan ni himti.

Finfinneefi Jigjigaatti akkasumas magaalota isaan daangeessan keessatti waltajjii marii hawaasaa waliin karaa rakkoolee uumaman ittiin hiikan qopheessuushee kan dubbattu Filsan; "Itoophiyaa guddoo keessatti Oromiyaafi Somaalee xiqqoo qabannee ture kan sochoo'un" jetti.

Waltajjiisheen ummattoota lamaan walitti fiduuf hojjachaa turte irratti dargaggoonni hirmaatan fedhii isaaniitiin akka ta'e Filsan BBC'tti himteetti.

Yeroosanitti waltajjii garagaraa magaalota adda addaa keessatti qopheessuf yaaddoo nageenyaa ture ilaalcha keessa galchuun "waan hojjanne deebi'ee yoon yaaddadhu irra deebi'ee hojjadha jedhee hin yaadu" kan jettu Filsan; bu'aa barbaadame fiduu danda'uusaa akkashee gammachiisu ni dubbatti.

Yeroo ammatti magaalota daangaa naannolee lamaan jiddutti argaman keessatti nageenyi bu'ee arguun; 'Nageenyi kun akka dhufuuf gahee nuti baane xiqqaa miti' jechuun ofiisheetti akka himtu dubbatti Filsan.

"Sababiin walitti bu'iinsaa hanqina odeeffannooti"

Walitti bu'iinsa ummattoota obbolaa ta'an ummata Oromoofi Somaalee giddutti uumameef rakkoo kan ta'an keessa tokko hanqina odeeffannoon gahaa ta'e jiraachuu dhabuusaati jetti.

Rakkoo kanaaf furmaata ta'a jechuun biyya jiraattu Ingiliiz irraa gara Jigjigaatti deebi'uun odeeffannoo sirrii ta'e hawaasaa biraan gahuuf buufata televizhiinii hundeessuuf akka murteessite ni dubbatti.

"Naannoo Somaaleef wantoota barbaachisan keessa tokko miidiyaadha. Naannoo kanatti hanqinna odeeffannoo guddaatu jira.Miidiyaan jiru tokko; innis kan mootummaan buludha" jetti Filsan.

Miidiyaa ummataaf dhaabbateefi ummanni kan irratti dubbatu hundeessuuf murteessite TV 'Nabaad' banuuf jetti Filsan

'Nabaad' Afaan Somaaleetiin nagaa jechuudha. Buufanni televizhiinii kunis afaan Somaaleetiin tamsaasa isaa jalqabuuf ji'oonni muraasni hafanis har'a Muddee 11 garuu eebbifameera.

Buufata TV kana banuun salphaa akka hin turre kan ibsitu Filsan; bu'aa bayii ture garuu buufata kana hundeessuurra akka ishee hin daangessinne dubbatti.

"Buufata TV kana hundeessuuf namootarraa gargaarsaafi gorsa argachuuf yeroo deemu miidiyaa 'mootummaan harka keessa hin qabnedha' yaada jedhu fudhachuun itti ulfaatee ture jetti.

"Kan dhuunfaati; kan keessan. Buufata rakkinna keessan ittiin himataniidha. Mootummaan isin dhagaha jedhee itti himuun yeroo natti fudhateera", jetti Filsan.

Kanaan dabalatatti hundeeffamasaarraa ka'ee bu'a bayiin maallaqa walitti sassaabuufi humna namaa fiduun qormaata salphaa jedhamu akka hin taane ni ibsti.

"Dhumarratti garuu hundeeffamee arguu kiyyaan gammachuu guddaa natti uumeera. Nabaad buufataalee miidiyaa naannicha keessa jiran keessaa miidiyaa dhuunfaa ta'uun kan jalqabaa yoo ta'u; anis immoo shamarree jalqabaa honggantuu buufata TV ta'uu kiyyaan baay'ee gammada".

Buufanni tamsaasa isaa afaan Somaaleetiin jalqabe kun oduufi sagantaalee bashannansiisoo kan qabuufi kaayyoosaa guddaan ummattoota walitti fiduu akka ta'e Filsan ni himti.

'Hirmaannaa Somaalotaa siyaasa Itoophiyaa keessatti'

Filsan akka jettutti hirmaannaa dhalattoota Somaalee siyaasa Itoophiyaa keessatti jiru xiqqaadha jetti.

Kunis immoo dhalattoota naannichaa biratti miira tajaajilummaa akka uume himti.

"Namoota heddu biratti yaada 'Ani Itoophiyaadha' jedhu fudhachuu dhabuutu jira," kan jettu Filsan; mootummaan hamma gadiitti miira akkanaa kana jijjiiruuf hojjachuu qaba jetti.

"Hayyoota Somaaleerra darbee Itoophiyaaf bu'aa buusuu danda'an heddutu jiru. Haalli isaan hirmaachisu jiraachuu qaba,"jetti Filsan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata