ABO - Gamtoome: 'Hidhaafi ajjeechaa Oromoo hin deeggarru'

Kora ABO Qaama Ce'umsaa fi ABO tokkoomee

Kan dhiheenya Boordii Filannoo Biyyaalessaa irraa beekkamtii akka argate ibsu Addi Bilisummaa Oromoo - Gamtoome hidhaafi ajjeechaa Oromoo kamiyyuu hin deeggarru jedhe.

''Ilmaan Oromoo barumsa dhabanii, dalagata dhabanii, networkii dhabanii rakkatuuni …rakkoon akkanaa Oromoo keessa jiraachuun nu yaachisa,'' jedhan Dura taa'aan dhaabichaa Obbo Abbaa Nagaa Jaarraa.

Dhaabbilee siyaasaa qabsoo karaa nagaa caalsifatanii biyya seenan keessaa hanga yoonaa miseensikoo hidhame kan hin jenne dhaaba kana. Yeroo mootummaa komatanis hin dhagahamu.

''Yakka hin dalagne maaliif hidhamna? Nama hin ajjeefne, nama hin saamne. Qabsoo karaa nagaa gaggeessaa jirra,'' kan jedhan Abbaa Nagaan kaan hidhamuu isaanumatu beeka jedhan.

''Nutti wanta hidhamnuufis wanti nu hidhaniifis jira nutti hin fakkaatu.''

'Hidhaa hin deeggarru'

Miseensoni paartii mormituu yeroo yeroon ibsa baasaniin miseensonni isaanii akka hidhaman kunneenis hidhamtoota siyaasaa akka ta'an ibsu. Yaadni keessan maali kan jenneen Abbaa Nagaan kana deebisan.

''Nama hidhamus hin deeggarru, nama hidhus hin deeggarru… Garuu immoo Oromoo wal hidhuun wal ajjeesuun nu tokkollee hin deeggarru,'' jedhan.

''Hiree xiqqaa amma argate jabeeffatee hiree itti aanu waliin falmatuu irra caala malee wal hidhuun, wal ajjeesuun Oromoof bu'aa qaba jennee itti hin amannu.''

''Mootummaa amma jiru diina jennee hin fudhannu rakkoo yoo qabaate rakkoo qaba jenna malee. Nuti kan qabsoofnuuf mootummaa diiguuf osoo hin taane mootummaa dorgomuudhaafi.''

'Ogeessa malee miseensa mootummaa keessa hin qabnu'

Dhaabbilee mormituu kaan faallaatti miseensonni dhaaba kanaa qondaala mootummaa ta'un dalagan jiru. Kanaanis, akkamin mormituu ta'e dorgoma jedhanii kan qeeqan ni jiru.

Komiin akkanaa akka jiru kan mirkaneessan dura taa'aan dhaabichaa 'maqa balleessiif' kana godhu jechuun himatu.

Abbaa Nagaan 'mootummaa keessa dalaguuniifi paartiif dalagun gargari. Kan biraa mootummaafi paartiin akka diinaatti wal ilaala biyya kana keessatti,' jechuun ilaalchi akkanaa dogongora akka ta'e ibsu.

'Nuti ogummaadhaan ummata isaatiif kan dalagu qabna malee mootummaa yookiin paartii keessaa miseensa hin qabnu,' jedhan.

''Nuti miseensa mootummaa keessaa hin qabnu. Namni nuti achi keessaa qabnu nama ogummaan ummata isaa tajaajiludha. Kana akkasitti beekuun barbaachisaadha. ''

Yeroo ammaa miseensonni dhaabichaa lama sadarkaa naannootti gorsaa ta'un hojjetaa jiru.

Miseensi Koree Hojii Raawwachiftuu dhaabichaa B/J Hayiluu Gonfaa gorsaa nageenyaa pirezidantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'un dalagaa jiru.

Miseensi isaanii biraa Obbo Amin Jundiillee gorsaa ta'un hojjetu.

''Mootummaa dalaguufi paartii dalaguun gargari'' kan jedhan Abbaa Nagaan kanneen mootummaatti hidhata qabdu isaan jedhan ''nama nu hin beeknedha'' jedhu.

''Kuni waan nu hin fakkaanne, waan nullee hin malle, jechoota dadhabdootaati jedheetin itti amana,'' jechuun ''warra aangoo barbaadutu'' kana godha jedhanii akka shakkan himu.

ABO waliin tokkoomu?

Filannoo dhufu irratti sadarkaa naannoofi federaalatti dorgomuf beekkamtii argachuu kan himan dura taa'aan dhaabichaa, ABO waliin walitti makamuf mariin eegalame rakkoo godhachu himu.

Mariin kuni kana dura kan eegale ta'us erga biyya galani as ji'a shan dura eegalee taasifamaa turuu qondaalli dhaaba ABO irraa dubbisne BBC'f mirkaneessaniiru.

Obbo Abbaa Nagaan mariin kuni adeemaa turus akkuma dhaabni ABO Boordii Filannoorraa beekkamtii argate 'dugda nutti galani' jedhu.

''Gara keenyaanii miti gara ABO Shanee Gumiitin keessaa harkifataa jirani. Gaafa isaan deebi'an balbalti keenya banaadha.''

''Warri qabsoo jalqabe qabsoo xumuruu hin qabu humna haarayaatti kennuu qabna jenneeti waliin mari'anne. Nutti hin deebine. Achitti dhaabani,'' jedhan.

Dhimma kana kan gaafanne qondaalli dhaaba ABO immoo kuni sirrii miti jedhu.

''Gama keessan dhaabbate ykn callifame inni isaan jedhani sirrii hin ta'u. Hamman quba qabutti koreen itti deemaama turte. Koree nuun bakka bu'utu bakka isaan jiran dhaqee waliin haasa'aa ture.''

''Waanuma irratti waliigaluu dadhaban ykn isaaniif ta'u dide utuu himanii gaariidha, '' kan jedhan qondaalli kuni mariin 'walitti makamuu ykn dhaaba tokko ta'uf ture' jedhan.

Qondaalli ABO biraa Obbo Mikaa'el Booran immoo yaada biraa dhiheessu.

''Wanti isaan dur turaniifi waan amma jedhamu waan garaagara isa ammaa kana quba hin qabu ani,'' jechuun BBC'tti himan.

ABO - Gamtoomeen eenyu?

Dhaaba ABO - Gamtoome dhaabbilee ABO lamatu hundeesse.

ABO - Qaama Ce'umsaa kan Obbo Galaasaa Dilboon hogganamuufi ABO - Tokkoome Abbaa Nagaa Jaarraan hogganamutu walitti dhufee ijaare.

Dhaabbileen lamaan erga MM Abiy Ahimad aangootti dhufani as biyyatti kan galanidha.

Maqaa amma Boordii Filannoo irraa argatan dura kora waggoota dheeraa booda biyyatti taasisanin ABO jedhamuun socho'aa turan.

ABO'n lamaan Boordii Filannoo beekkamtii argachuuf iyyata erga galfatan booda boordichi dhaaba Obbo Daawud Ibsaaf hogganamuuf beekkamtii kenne.

Ergasii booda maqaa amma qabuun boordiicharraa beekkamtii argachuu ibse.

Gameessi namni siyaasaafi Dura taa'aan duraani ABO Obbo Galaasaa Dilboo yeroo ammaa miseensa Koree Hojii Raawwachiiftuufi gorsaa olaanaa ABO - Gamtoomeeti..

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata