Koronaavaayirasii: Ilmi mootii Chaarlas COVID-19 qabame garuu 'haala gaariirra' jira

Ilma mootichaa, Chaarles Image copyright Reuters

Ilmi mootii Weels umuriin ganna 71 ta'erratti mallattoon koronaavaayirasii salphaa ta'e mul'ateera. Haata'u malee, fayyaan isaanii 'haala gaarii ta'e' irra jira jechuun Kileerens Hawuus gabaaseera.

Dubbii Himaan Kileerens Hawuus akka jedhanitti haati warraa ilma mootii warra Koornwool kan umuriin ishii ganna 72 ammoo qoratamtus vaayirasicharraa bilisa taateetti.

Chaarlesiifi Kamiilaan yeroo ammaa bakka Baalmooral jedhamutti adda of baasanii jiru.

Masaraan Mootummaa Baakiingihaam akka jedhetti Giiftittiin ilma ishee kan argite ji'uma kana keessa gaafa Bitootessa 12 ture. Haata'u malee, "haalaa gaarii keessa" jirti.

Masaraan Mootummaa akka ibsetti, Giiftittiin "nageenya isheetiif gorsa barbaachisaa ta'e hordofaa jirti."

Ibsi Kileerens Hawuus akkas jedha: "Akkaataa gorsa mootummaafi medikaalaatiin, ilmi mootiifi haati warraa ilma mootichaa mana Iskootilaand jiru keessatti adda of baasaniiru.

"Qorannoon kan gaggeeffame NHS tiin Abrendiinshaayer, bakka ulaagaa qorannootiif barbaachisu guutanitti ture.

"Sababii itti-gaafatamummaa ummataa torbeewwan dhiyoo keessa qabaataa turaniif namoota hedduu waliin wal-argaa waan turaniif eenyurraa akka ilma mootichaa qabate beekuun rakkisaadha."

Ilmi mootichaa dhimma hojii hawaasaa irratti kan argaman inni dhiyeenyaa gaafa Bitootessa 12 yeroo irbaata Maniisan Haawusitti qophaa'erratti.

Haata'u malee, Chaarles hanga guyyaa dhiyootti mana taa'ee hojjechaa tureera. Walga'iiwwan dhuunfaallee namoota waliin taasisaa kan ture yoo ta'u, namoota inni waliin walga'aa ture akka hubatan taasifameera.

Maatiiwwan hojjettoota Birkhool kan bakka jireenyaa ilma mootichaa Baalmooralitti argamu keessa hojjetan hedduun mana ofii isaaniitti adda of baasanii jiru.

Maddeen Masaraa Mootummaa akka mul'isanitti, ilmi mootichaa Giiftittiifi ilmaan waliin dubbataniiru.

Hanga ammaatti namoonni 8,000 ol ta'an UK keessatti koronaavaayirasiin qabamuun isaanii mirkanaa'eera. Namoonni 422 ammoo dhibee kanaan lubbuun isaanii darbeera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata