Koronaavaayirasii: Sababa Covid-19 qajeelfama labsame jalaa ba'uudhaaf cidha ariifachiisaa gaggeeffame

Misirroowwan

Madda suuraa, Getty Images

Angaa'onni AwustIraaliyaa cidha irratti namootni shanii ol akka hin argamneef qajeelfama dabarsuuf akka jedhan beeksisuu isaaniin booda saatii 24 keessatti namootni hedduun ariitiin cidha isaaniI gaggeefFataniiru.

Mootummaan namootni hedduminaan akka walitti hin qabamnee gochuuf qajeelfama dabarsuuf jedhu kanaan cidha irratti namootni shan qofti argamu danda'an misirroowwan lamaan dabalateeti.

Qajeelfamni kun hojiirra ooluuf kan ture Roobii halkan walakkaa irraa eegalee yoo ta'u cidha karoorfatanii namootni turan hamaamotaa waliin saganticha godhachuuf jecha dursanii cidha isaanii godhataniiru.

Qajeelfama kana booda filannoon jiru cidha ofii namoota waliin godhachuu ykn guyyaa hin beekamneef cidha isaanii achi siiqsuudha.

Dabalataaniis cidha isaanii namoota murtaa'een gochuun maatiifi hir'iyyoonni biroo immoo lafa jiranii intarneetaan akka hordofuun gochu ni danda'u jedhameera.

Sababa dhorkaa kanaan cidhashee paarkii Kuwiinsilaand keessatti kan gaggeessite gazexeessituun Bindii Irwiin firooti ishee dhiyoo ta'an qofa cidhicharratti akka hirmaatan dubbatti.

"Gara waggaa tokkoof guyyaa kanaaf qophaa'aa kan turre ta'us, waan hunda geeddaruuf dirqamneerra. Cidha keenya irratti keessumoonni hin jiran ture" jechuun haala ture barreessiteetti.

"Murteen kun murtee rakkisaa ture, garuu fayyaa nama hundaaf jennee waan barbaachisaa gochuun nurra jirudha," jetteetti.