Koronaavaayirasiin mootummaan Kosoovoo aangoorraa akka ka'u gargaare

MM Albin Kurtii, Guraandhala bara 2020 Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa MM Albin Kurtiin ejjennoo paartiin isaan waliin biyya bulchuu isaanirratti fudhate bitaa itti galeera

Miseensonni mana maree Kosoovoo mootummaa Kosoovoo irraa amantaa dhabuu isaanii sagaleen mirkaneessani jennaan mootummichi diigame.

Bulchiinsi Ministira Muummee Albin Kurtii erga gara aangootti dhufee reefuu ji'a lama ture.

Haa ta'u malee, adeemsa bulchiinsichi dhukkuba koronaavaayirasii to'achuu irratti hordofun aarani jennaan dhaabni bulchiinsa MM Albin waliin qindoomee biyya bulchu sagaleen amantaa dhabu akka irratti kennamu paarlaamaaf dhiheesse.

Miseensonni paarlaamaas kana deeggaraniiru.

Sababa dhukkuba kanaan filannoon waan hin taasifamneef garuu akkitti furamuu malu ifa hin taane. Xinxaltoonni paartiin MM Albin Kurtii mootummaa haaraa hundeessuf hin rakkata jedhu.

Hanga ammaa biyya Baalkaan kana keessatti namoonni 70 dhukkuba kanaan yoo qabaman, duuti tokko immoo galmaa'eera.

Doktaroonni immoo yoo kallattiin ka'ame malee sirna fayyaa Kosoovoo hanqina maallaqaa cimaa ta'e qabu rakkoo keessa galcha jechuun himaniiru.

Gaazexeessitoonni achiiti gabaasan akka jedhanitti lammiileen biyyattii mootummaan dhukkuba ittisuurratti akka xiyyeeffatu barbaadu. Rakkoon siyaasaa amma mul'ataa jirunis gammachuu hin qaban.

Sababa namni manaa akka hin baane taasifameef namoonni magaalaa guddoo biyyattii Piristiinaa jiraatan distii rurrukuchaa mormii isaanii ibsaniiru.

Namni mormiif humnoota nagaa darbuun fuuldura paarlaamaatti argame barreeffama ''Weerarri hamaa Kosoovoo keessa jiru siyaasa. Kuni qaaniidha,'' jedhu agarsiiseera.

Paartiin amantaa dhabuu irratti sagaleen akka kennamu paarlaamaatti dhiheesse paartii LDK jedhamudha.

Paartiin kuni qindoomina paartii MM Kurti keessa booda kana dabalame.

Ta'us, labsiin yeroo muddamaa akka labsamu barbaada. MM Albin Kurtiin labsiin kuni barbaachisaa miti yaada jedhu qabu.

Mormii sa'aatii 12 booda miseensota mana maree 120 keessaa 80 ol kan ta'an dhukkuba koronaavaayirasii ittisuu irratti bulchiinsa MM Albin irratti amantaa hin qabnu jechuun sagalee isaanii kennan.

Kosoovoon Sarbiyaa irraa bara 2008 walabummaa kan labsatte ta'us Sarbiyaan beekkamtii itti hin kennine.

Inumaa Raashiyaa waliin ta'un miseensa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniifi kaan akka hin taane taasisteetti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata