Haleellaa Kiraayisticharch: Namichi masgiida keessatti namoota 51 ajjeese yakka isaa amane

Ajjeechaa Bitootessa 2019 booda abaaboo Kiraayisticharch

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Ajjeechaa Bitootessa 2019 booda abaaboo Kiraayisticharch

Namichi maqaan isaa Bireentoon Tarraant jedhamu waggaa darbe magaalaa Kiraayisticharch, biyya Niiwuu Ziilaand keessatti masgiida seenuun haleellaa raawwateen namoota 51 ajjeese yakka isaa amane.

Ga'eessi ganna 29, Birenton Tarrant himannaa yaalii ajjeechaa 40 fi himmanaa shorkossummaa tokko irratti dhiyaates amaneera.

Kanaan dura himanna irratti dhiyaate hunda haalee kan ture yoo ta'u Waxabajjii keessa mana hidhaa akka galuuf karoorfame ture.

Haalleellan meesha waraanaan masjiidota lamaan irratti gaggeefame kun addunyaa naasise ture. Sababa ajjeechaa kanaan Niiw Ziilaandis meesha waraanaa irratti seera ishee cimsiteetti.

Sababa weerara koronaavaayiraasiin Niiwu Ziilaand sochii dhaabde kan jirtu yoo ta'u, dhadachi kun kan gaggeefame namoota muraasaan Kibxata Mana murtii oolaanaa Kiraayisticharchitti.

Miseensi hawaasa kan irratti hin hirmaanne yoo ta'u, Awustraaliyaa irra kan ta'e Tarraantifi abukaatoon isaas vidiyoon dhadachicha hordofani.

Midhaamtootafi maatii isaani bakka bu'uun bakkaa buutonni masjiidota lamanii dhadachiicha irratti akka hirmaatan taasifameera.

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Miseensonni hawaasa Musliimaa dhaddacha irratti hirmaachuuf mana murtii Kiraayisticharch deeman

Abban murtii Kameeruun Manseer, "Sababa dhorkii Covid-19'n "midhaamtootifi maatiin mana murtiitti aragamanii yeroo inni yakkaa isaa amanu arguu dhisuun isaani nama gabbisiisa." Jedhaniiru.

Himannaan 92 irratti dhiyaate irratti guyyaan murtii darbu ammatti hin murteefne. Hanga Caamsaa 1, yeroo manni murtee guyyaa murtoo itti dabarsu murteessa jedhe abdatutti, Tarrant mana hidhaa tura.

Haleellaa Masjiida Al Nooritti gaggeeffameen haadhi warraa isaa Husnaa kan ajjeefamte Fariid Ahmed, dhadachi yeroo dheeraaf turu dhiisuu isaan namootni baayyee gammaddoo ta'uusanii himus kaan garuu wa'ee maatii isaanii yaaduun ni gadduu jechuun TVNZ'tti himeera.

Waa'ee namicha ajjeechaa kana rawwaatee yeroo dubbatu "Isaaf kadhachaa tureera innis daandii gaarii qabateera. Yakkamaa ta'uusaa amanuu isaatti gammadeera, jalqabbi gaariidha."