Lammileen Itoophiyaa 64 Mozaambiikitti ukkaamamanii du'an awwaalaman

Magaalaa Teetee

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Magaalaa Teetee, kan yeroo mara godaantonni seeraan alaa keessa qaxxaamuran

Aanga'oonni kutaa biyyaa Lixa Mozaambiik, Teetee lammileen Itoophiyaa 64 konteenara keessatti ukkaamfamanii du'an awwaaluu isaanii himan.

Konkolaataan isaan keessatti ukkaamamanii du'an namoota 78 fe'ee Malaawii irraa gara Mozaambiik kan qaxxaamure yoo ta'u namoonni 14 qofatu lubbuun hafe.

Namoonni lubbuun hafan kunneen koronaavaayirasiif qoratamanii bilisa ta'uun isaanii mirkanaa'ullee qaama gubaa akka qaban himameera.

Dubbi himtuun Tajaajilaa Godaansaa Biyyaalessaa Mozaambiik Ameeliyaa Direeyitoo lammileen Itoophiyaa qilleensa dhabuun konteenara keessatti ukkaamfamnii du'uu hin oolle kunneen, awwaalamuu himan.

"Reeffi isaanii lakkaa'amee, eenyummaan isaanii adda baafamee jira. Imbasiin Itoophiyaas tajaajila godaansaa kutaa bulchiinsa Teetee qunnamee jira."

Kanneen lubbuun hafan adeemsa keessa darban qabu kan jedhan aanga'aan kun, hojii kana Imbasii Itoophiyaa fi Dhaabbataa Godaansaa Idil-addunyaa (IOM) waliin ta'uun hojjetaa jirra jedhan.

Imbasiin Itoophiyaa tajaajila godaansaa kutaa biyyaa Teetee quunnamus himaniiru.

Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa ibsa Kamisa ganama baaseen Imbasiin Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa jiru kanneen du'an hunduu lammilee Itoophiyaa ta'uu isaanii mirkaneeffachuu beeksisee jira.

Imbasichi eenyummaa namoota du'anii adda baasuu kan danda'e deeggarsa warra lubbuun hafaniin akka ta'es ministeerichi himeera.

Namoota lubbuun hafan 14'f Imbasiin Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa jiru, IOM fi mootummaan Mozaambiik waliin ta'uun deeggarsa gochaafi akka jiraniifi akkuma waraqaa ittiin imalan argataniin gara biyyaa akka deebifamanis himeera.

Dhimma du'a lammilee Itoophiyaa 64 kanaan wal qabatee lammileen Mozaambiik lama to'annoo jala oolu mootummaan Mozaambiik beeksiseera.

Lammileen Mozaambiik gocha yakka akka godaantota seeraan alaa gargaaruu fi haalaa lubbuu isaanii gaaga'uu danda'uun geejjibsiisuu irraa akka of qusatanis hubachiiseera.

Akkamiin duuti isaanii dhagaahame?

Almmileen Itoophiyaa kunneen du'uun isaanii kan barame hojjettoonni immigireeshinii mootummaa Mozaambiik magaalaa Mowaatizee keessatti konteenara erga dhaabsisaniin booda akka ta'e qondaalli mootummaa biyyattii himaaniru.

Hoggantuun dhimmi fayyaa bulchiinsa magaalaa Teetee Aadde Kaarlaa Moose akka jedhanitti lammiileen Itoophiyaa kunneen akkamiin akka du'an baruf qorannoon itti fufeera.

Ta'us, konteenara keessa ukkaamfamanii akka du'an ni shakkama jedhan.

Madda suuraa, GIANLUIGI GUERCIA

Ibsa waa'ee suuraa,

Magaalaa Teetee

Aadde Ameeliyaa Direeyitoo akka jedhanitti konkolaachisaan yeroo gaafatamu konkolaataa dhaabuu didee ture.

Akka isheen ibsiteetti, konteenara keessaa sagalee namaa akka dhagahaniifi godaantonni keessa akka jiran shakkan.

Karaan kuni karaa beekamaa namoonni Afrikaa Kibbaa gahuuf adeeman filatanidha.

Adde Ameeliyaa Direyitoon akka jedhanitti 14 kanneen lubbuun hafanif qorannoon koronaavaayirasii ni taasifama jedhameera.

Lammiileen Itoophiyaa jireenya fooyya'aa barbaacha gara Afrikaa Kibbaa yeroo imalan yeroo lubbuu dhaban kuni kan duraa miti.

Bara darbe lammiileen Itoophiyaa 14 taha Konteenerii fe'umsa meeshaaleef oolu keessa galuun karaa seeraan alaa Tanzaaniyaadhaa ka'anii Afrikaa Kibbaa galuuf osoo yaalanii ukkaamamanii qilleensa dhabuun isaanii ni yaadatama