Raashiyaatti namichi 'sagalee ol-kaastanii odeessitan' jechuun namoota shan ajjeese

Poolisii

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Poolisii

Biyya Raashiyaatti namni tokko sagalee ol-kaasuun dubbachuun na jeeqan jechuun namoota shan rasaasa itti dhukaasee ajjeese.

Namni kun karra mana isaa dura dhaabatanii namooota shan dubbachaa turan, "maaloo na jeeqxanii sagalee keessan hir'isaa" jedhullee dhaga'uu waan didaniif.

Yoo dhaga'uu didan ammoo jechuudhaan saanduuqa isaa keessaa qawwee ittiin adamsan fudhachuun rasaasa itti roobseera.

Namoonni shanan itti dhukaafames battaluma sanatti lubbuun isaanii darbeera.

Kun kan ta'e magaalaa Mooskoorraa kiiloomeetira 200 fagaattee argamtu aanaa Riizaan jedhamtu ganda Laatiimaa jedhamtu keessatti.

Aanaan kun sababa koronaavaayirasiirraan kan ka'e namoonni akka manaa hin baane qajeelfamni darbuufitu himame.

Poolisiin akka jedhetti, namoota kana akka sagalee isaanii gadi xiqqeessaniif "maaloo sagalee keessan hir'isaa" jedheera jedhe.

Haata'u malee, waan hin dhageenyu jedhaniif qawwee ittiin bineensa adamsu fudhatee kan rasaasaan isaan fixe jedha.

Namoota ajjeefaman kana keessaa afur dhiirota yoo ta'an tokko ammoo dubartiidha. Taateen kun kan uumame halkan keessaa sa'aatii 4 irratti ta'uu isaa poolisiin beeksiseera.

Poolisiin shakkamaan namoota shanan kana ajjeese qawwee adamoo isaa waliin to'annaa jala oolfameera jedheera.