Isheen Eenyu 20: Maqaashee barreessuu qofa barattee haa dhiistu jedhanii barnoota na galchan'

Dr. Bashatuu Farradee

Dr. Bashaatuu Farradaa : 'Maqaashee barreessuu qofa barattee haa dhiistu jedhanii barnoota nagalchan'. Yeroo ammaa Yunvarsiitii Wallaggaatti Pirezidaantii ittiaantuu ta'uun tajaajilaa kan jiran Dr. Bashaatuu Farradaa Shaambuutti dhalatanii guddatan.

Barnoota isaanii sadarkaa jalqabaa fi lammaffaas magaala shaambuutti eegalanii Bishooftuutti xumuran. Digrii jalqabaa fi lammataa yunvarsiitiiwwan Maqalee fi Finfinneetti baratan.

Abbaan isaanii Ijoollummaatti waan jalaa boqotaniif barnoota barachuuf qorumsa ture akkanaan yaadatu.

"Harmeen keenya qonnaan bultuudha. Bakka abbaan warraa hin jirretti ijoollee torba qofaa ofii guddisanii barsiisuun baayyee qorumsa isheetti ta'ee ture." Jedhu.

Haati ishee barumsaaf bakka guddaa akka kennan kan himan Dr. Bashaatuun, warri naannoo isaanii ijoollee barumsatti ergitee nama ishee gargaaru dhabuurra akka nuti barnoota adda kunnu ishee gorsaa turani jedhu.

"Ati qofaakee maaf rakkatta ijoollee loon tiksu, kan qotiisa qotu sibarbaachisa. Kanaaf barumsa dhiisanii akka hojii sigargaaran maaf hin gootu kan jedhu dhiibbaan haadha keenyarra gahaa ture" jedhu.

Yeroo sanatti obbolaashee kaanirra kan harmee isaaniif dhimmamu ishee ta'uufi fedhiin akka barumsa dhaabuu anarratti xiyyeefatame tures jedhu.

"Isaan kaan haa baratani ishee hambisi jechaanii turan. Harmeenkoommoo 'mee maqaashee barreessuu haa barattuutii isaan boodan dhaabsisa" jettee murteesite" jedhu.

Erga barumsa eegaltee ciminni barumsarratti mul'iste murtee barumsarraa dhaabsisuuf haatishee karoorfatan akka jijjiirsises himu.

"Ani gaafan barumsa seenu tokkoffaan bahe. Yeroo kana karoorrii akkan maqaakoo qofa barreessuu baradhee barumsa dhiisuuf yaadame nihafe. Harmeenkoo yaada jijjiirtee akkan barumsa itti fufu murteessan " jedhu.

Yunvarsiitii Maqalee irraa saayinsii fayyaa beelladaatiin qabxii olaanaa galmeessisuun badhaafamuus himu.

Erga eebbifamanii magaala Boteetti kilinika fayyaa beelladaatti qacaramanii hojjechaa turan. Ergasiis hanga itti gaafatamummaa amma irra jiran kana gahanitti yunvarsiitii Walaayitaa sooddoo fi Wallaggaatti barsiisummaadhaan hojjetaniiru.

Dubartummaan mataa isaatti qorumsaan kan guutamedha kan jedhan Dr.Bashaatuun, ilaalchi dogogoraa hawaasni dubartootaaf qabu fuulduratti fageessanii tarkaanfachuu irratti gufuudha jedhu.

Madda suuraa, EPA

"Ka'umsakoo yoon ilaalu dhuguma asin gaha jedhee yaadee hin beeku.Garuu ati kaayyoo qabaannan galmakee bira inuma geessa.Kaayyoo hin qabdu taanaan garuu karaan hunduu sirrii sitti fakkaata. Karaan inni suni garuu galmakeetin singahu" jedhu.

Bu'aa bahii hedduu keessa darbuun imala kaayyoo isaanii karaa walakkaa deemuu himuun, qorumsi dubartummaan keessa darbe hamilee cimaa natti uumeera jedhu. Muuxannoo jireenya isaanii fi dubartoota kaayyoo isaanii hanqatan arganirraas dubartootaaf dhaamsa dhaamu.

"Dubartoonni dura kaayyoo isaanii adda baafachuu qabu. Eessa gahuuf akka barbaadan. Bakka gahan kanammoo karaa isa kamiin yoo deeman akka gahanis sirritti hubachuu qabu.

Bakka wayii gahanii fiixa baaneerra jedhaniis yaaduu hin qaban.asgaheera kana boodas waan baayyeetu narraa eegama jedhanii hojjechuu qabu" jedhu.

Milkaa'ina xiqqootti gammadanii galma gahuu qabanirraa hanqachuunis waan dubartoota milkii guddaarraa hambisu ta'uu eeru.

Kutannoon kaayyoo ofiitti cichuun kuni garuu dubartoota dirree barnootaa irra jiraniif qofa osoo hin taane dubartoota hojii kamirrattiyyuu hirmaataniif hedduu murteessaa ta'uus dhaamu Dr.Bashaatuun.