Koronaavaayirasii: Qonnaaan bultoonni Kaanaadaa aannan litirii miiliyoonaan lakkaa'amu dhangalaasaa jiru

Saawwan

Madda suuraa, Getty Images

Omishtoonni Aannanii Kaanaadaa sababii koronaavaayirasiitiif aannan litiroo miiliyoonaan lakkaa'amu gad-naqaa jiru.

Oomishtoonni Aannanii Ontaariyoo, qonnaan bultoota aannan dheedhii dhiyeessaniin gatii tasgabbeessuufi dhiyeessi gara malee tahe hiri'suuf jecha aannan akka dhangalaasan gaafatan.

Gareen indastirii oomisha aannanii, reestoraantii fi tajaajiloti biroo sababa Koovid-19'n waan cufamaniif fedhiin gabaa aannanii gadi-bu'ee jedhan.

Oomishtoonni aannanii 500 tahan torbeetti aannan liitiroo miiliyoona shan akka gad-naqan gaafatamaniiru jedha gabaasni gabaa biyyattii.

Waanti amma qonnaan bultoonni akka raawwatan gaafataman kun faallaa torban darbeeti.

Torbee darbe, Omishtoonni Aannanii Ontaariyoo qonnaan bultootaan hanqinni mudachuu danda'a jechuun oomisha akka dabalan gaafataa turan.

Hoggantuun Omishtoota Aannanii Ontaariyoo Chaarlii Ismiiz, dhaabbati isaanii oomisha aannanii Kaanaadaa harka sadii tahu to'atu waggaa 55 keessatti aannan dheedhii dhangalaasaa yoo jedhu kun kan jalqabaati jedhan.

Omishtoonni Aannanii Ontaariyoo aannan akka malee oomishame kana dhangalaasuun gatiin gabaarra jiru akka wal madaalu godha jedhanii amanu.

Naannoon qonnaan bultoonni aannan akka dhangalaasan gaafataman waggaatti aannan liitiroo biiliyoona sadii oomishu.

Qonnaan bultoonni Niiwfaawundlaand fi Laabraador illee aannan litiroo 170,00 akka dhangalaasan gaafatamaniiru. Qonnaan bultoonni kunneen waggaatti aannan litiroo miiliyoona 50 oomishu.

Omishtoonni Aannanii Ameerikaa illee akkasuma aannan akka gad-naqaniif gaafatamaniiru.

Oomishtoota aannanii qofa miti fedhiifi dhiyeessiin isaanii koronaa vaayrasiitiin kan dhiibbaan irra gahe. Warshaaleen, geejibni qilleensaafi lafoo dhaabachuurraan kan ka'e gatiin boba'aallee dhiibbaan irra gahaa jira.

Haa tahu malee, oomishtoonni boba'aa madaala gatii eeguuf oomisha isaanii hin dhangalaafne inumaayyuu ni dabalan malee.

Wal morkiin oomishaa Raashiyaa fi Saa'udii gidduu taasifamu gatii boba'aa gadi buusee jira.