Ministirri Afrikaa Kibbaa seera koovid19 to'chuuf bahe cabsuun hojiirraa ari'amte

Yeroo midhaan nyaatan

Ministirri Kominikeeshinii Afrikaa Kibbaa tibba biyyattiin sodaa Covid-19'F sochii cuftee jirtutti, hiriyyaa ishee waliin laaqana nyaachuun ishee baatii lamaaf hojiirraa ishee ariisiseera.

Yeroo kanattis miindaan isheef hin kaffalamu.

Isteellaa Indaabeeniin maatii hiriyyaa ishee waliin laaqana osoo nyaattuu suuraan agarsiisu erga miidiyaa hawaasumma irratti qoodameen booda dubbii ijoo taheera.

Suurichi miidiyaa hawaasummaa irratti irra deddeebiin qoodamaa ture.

Afrikaan Kibbaa lammiileen ishee manaa akka hin baane erga dhorkitee torbee lama taheera.

Namoonni manaa bahuu kan danda'an hojiif, mi'a nyaataa bituufi yaalii argachuuf qofa dha.

Pirezidantiin biyyattii Siiril Raamaapoosaan,''maaliif manaa akka baate yoo gaafatamtu deebiin kennite ''nama hin amansiisu'' jedhan ibsa Roobii har'aa kennaniin.

''Eenyumti keenyiyyuu yoo xiqqaatee hojii raawwachiiftonni biyyaalessaa lubbuu lammiilee keenyaa baraaruuf tattaaffii keenya akka salphaatti ilaaluu hin qabnu jedhan.

Pirezidantichi,''eenyuyyuu seeraan olitti mitis,'' jedhan.

Ministirittiinis gochaa isheef,''baayyeen gadda'' jechuun dhiifama gaafattee jrti.

''Pireezidaantiin keenyaafi lammiileen Afrikaa Kibbaa garaa isaanii irraa dhiifama naaf godhu,'' jedheen amana jette.

Hirriyyaanshee kana dura itti aanaa ministeerichaa tahuun tajaajilaa ture dhufaatiin ishee hoo waan hojiin wal qabtu turee jedheera.

Haguugduu fuulaa karaa dhaabbataasaan arjoomame walitti qabuuf dhuftes jedheera.

Mootummaan Afrikaa Kibbaa tatamsa'ina vaayirasichaa to'achuuf tattaaffiin taasisaa jiru paartilee moormituutiinillee otoo hin hafiin leellifamaa jira.

Pireezidaantichi tarkaanifii ariiftaa haa fudhataniyyuu malee balleessaan ministirittii hanga arii'amutti ishee qaqqabsiisuun ifaa miti.