Koronaavaayiras: Namni manatti gallaan hantuutni daandiitti yaate

Hantuuta

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Hantuuta

Cufamuun reestoraantiiwwaniifi namoonni sababii Covid-19f manatti galuun amalaafi amala hantuutaa irratti dhiibbaa uumaa jira jedhan qorattoonni.

Dhiyeenyatti Ameerikaa Niiw Orliins, wiirtuu magaalaa lafa Fireench Kuwaartar jedhamutti hoomaan hantuutaa daandiirra yeroo garmaaman mul’ateera.

Magaalaa Luuziyaanaattis manneetiin dhugaatiifi reestooraantiiwwan cufamanii otuma oolee hin bubbuliin gareen hantuutaa lafa dhokatanirraa yaa’uutti ka’an.

Ogeessi waa’ee hantuutaa qoratu Roobart Kooriigaan,’’homaan hantuutaa kunneen silaa kana dura hambaafi harcaatii nyaata daawwattootaa sooratu ture. Niiwyoorkittis tahe Diisiitti, amma waan godhan dhaban, ni beela’an,’’ jedhan.

Namooti addunyaa kanarra jiran sababa weerara kanaan sochiifi amala isaanii jijjiirachaa jiru.

Addunyaa hantuutaaf namoonni mana cufatanii taa’an jechuun balfii namootaa, hantuutni nyaattu hin jiraatu. Kanaaf, hantuutnille kana itti baruu qabdi jechuu dha.

Waldaan ogeeyyii ilbisootaafi bineeldota kanneen akka hantuutaa biyyaaleessaa UK, manneetiin barnootaa, hoteelonniifi dhaaboti tajaajila adda addaa cufamuun booda rakkoo hin eegamne fiduu mala jedhaniiru.

Dafanii madaquu

Hoomaan hantuutaa beela’an kunneen ollaa kana dura hantuuta arganii hin beeknetti dhaqanii galuu danda’u jechuun BBCtti himan Dr Kooriigaan.

Silaa lafa waan nyaataaf tahu suunfachuu gatii danda’aniif ilkaan isaanii qara qabu fayyadamuun danqaa balbalaa,pilaastikii fi huccuu qorqanii keessa bahuu danda’u.

Otoo dandeettii akkasii hin qaban tahee silaa addunyaa kanarra akkasitti hin babal’atani ture.

Garuu hantuuta karaa irratti argine jechuun magaalli isaanii guutamuuf jira jechuu miti jedhu.

Akka DrKoorigaan jedhanitti mala ittiin to’atan fiduun yeroon isaa amma,bulchitoonni naannichaas hoomaa hantuutaa kana to’achuuf tarkaanfii haaraa fudhanna jedhan.

Hantuuta beelofte dha kan kiyyootti dafee seenu.

Namoonni hantuuta maaliif hin jaalatani?

Hantuuti beeloftuun asiifi achi jettu balaa baatti, miiya manaa balleessiti, dhukkubas namatti fiduu dandeessi.

Hantuuti lubbuu qabeeyyii ijaan hin mul’anne kan dhukkuba fidan 55 akka qabdu mirkanaa’us. Koovid19 baachuunshee garuu hin gabaafamne.

Hantuutoonni mukaafi shiboo elektrikaallee ni nyaatu - kunis abiddi mana keessatti akka ka'u sababa tahuu danda'a.