Koronaavaayiras: Kaameroonitti doktorri haadha koronaavaayirasiin qabamte deessiste ‘haalaan sodaachisaa ture’ jette

Daa'ima reefu dhalatte

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Daa'ima reefu dhalatte

Kaameroonitti doktorri haadha koronaavaayirasiin qabamte deessiste mudannoon kun erga weerarri kun dhufee ‘wanta haalaan sodaachisaa na mudatedha’ jette.

Dr. Kemme Kemme Maarileeyin hospitaala magaalaa guddoo biyyattii Yaawundeetti argamu keessatti wayita ammaa xiyyeeffannoon kan hojjettu dhukkubsattooota koroonaavaayirasiin qabaman waliin ta’us, haadha vaayirasichaan qabamte deessisuun gargaarteetti.

‘‘Haadha umuriinshee dargaggummaa keessa jirtu kanaaf hedduun dhimmame,’’ jechuun BBCtti himteetti.

Akka Dr. Maarileeyin jettutti haadha kanaaf daa’imni kun kan jalqabaati, kanaafis daa’imni kun akka dhalattee lubbuun jiraattuuf miirri kana hin jedhamne natti dhagahame jetti.

Daa’imni maqaa Foraayaa jedhamtu argatte kun yerooshee malee ji’a tokkoon dura kan dhalatte yogguu tahu, haatishees vaayirasichaas pozatiiva taatee jirti.

‘‘Haallishee hedduu saffisaa ture. Kutaa keenyatti Eebla sadii galte. Ulfa ji’a saddeetii akka taatees nutti himame. Kanaafis baayyee dhiphannnee turre,’’ kan jettu Dr. Maarileeyin, yeroon haadha kana deessisuuf qaban haalaan gabaabaa akka tahe hubatan.

Kanumaafis gargaarsa barbaaddu kennuun, rakkoo tokko malee deessisan.

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Daa'ima wayita weerara kanatti dhalatte - Wuhaan Chaayinaa

'Haga ammaa daa'imashee hin hammanne'

Akka ogeettiin kun jettutti haati kun oksijinni itti kennamuun wal’aanamaa kan jirtu tahuufi haga ammaa daa’imashii hin hammanne.

Haati kunis waan jette ‘‘Maalummaa dhukkuba koo hin barren ture. Koroonaavaayiras tahuusaa erga baree booda tasgabbaa’e. Garuu kophummaan natti dhagahamee ture,’’ jetti.

Haati kun erga wal’aanamuu eegaltee torban tokko taheera – dahumsaan boodas haala gaariirra jirti jedhameera.

Gaaffiin guddaa – daa’imni kun Covid-19 qabdi moo hinqabdu?

Dr. Maarileeyin haga nuti beeknutti daa’imni kun poozatiiva miti jetti.

‘‘Vaayirasichi qaamashii keessa seenuufi dhiisuu qorannoo taasisneerra. Vaayirasicharraa bilisadha.

Yeroosheen dursitee dhalattus, kiiloogiraama lama dabalteetti. Haala gaarirras jirti.’’

Kaameroonitti haga ammaa namoonni 730 vaayirasichi kan irratti argame yogguu tahu, namoonni kudhan lubbuu dhabaniiru.