Koronaavaayirasii: Ameerikaan ariitiin tarkaanfii fudhachuun 'lubbuu baraaruu dandeessi ture'

Niwu Yoorki

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Ameerikaan du'a koronaavaayirasiin biyya addunyaa kamuu caaltee jirti

Ameerikaan osoo ariitiin tarkaanfii ittisa Covid-19 fudhachuu eegaltee silaa "lubbuu baraaruu dandeessi turte" jedhan aanga'aan olaanaa fayyaa Ameerikaa Dr Antonii Fawuchi.

"Osoo silaa jalqabarraa waan hunda cufne, haalli amma jiru xiqqoollee ta'u adda ta'a ture," jechuun CNN'tti himan.

Garuu yeroos murtee akkasii murteessuun salphaa hin turre, waan wal xaxaa hedduu qaba jedhan.

Ameerikaa keessatti amma lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 555,000 ol yoo ta'u, namoonni 22,000 du'aniiru, hedduun Niwu Yoorki keessatti.

Dr Fawuchin itti dabaluun silaa yoona kutaaleen Ameerikaa gariin sochii idileetti deebi'uu malu jedhan.

Bulchiinsi pireezidant Tiraamp tarkaanfii walirraa fageenyaa fi mana turuu kan labse Bitootessa 16 yoo ta'u booda hanga Eeblaatti dheeresse.

Dr Fawuchi maal jedhan?

Ogeeyyiin fayyaa tarkaanfiin walirraa fagaachuu fi uggura sochii akka fudhatamu Guraandhala irraa eegalanii yaada dhiyeessaa turan kan jedhan Dr Antoonii Fawuchi, "isaan ija fayyaa qofaan ilaalniiti" jedhan.

"Yaadni dhiyaatu yeroo hedduu ni fudhatama. Yeroo kaan ammoo hin fudhatamu. Sanas ta'e kana amma iddoo har'a jirru geenyeerra."

Ittisa weerara koronaavaayirasii Ameerikaa kan dursaa jiran Dr Fawuchiin, osoo tarkaanfiin dursee fudhatamee lubbuu baraaruun akka danda'amu "namni haalu hin jiru" jedhaniiru.

Garuu wantoota wal xaxoo hedduutu turan, wantoota hunda al tokkotti cufuun salphaa hin turre jedhan.

Tarkaanfii dursanii fudhachuu dhabuu qofa osoo hin taane weerarri vaayirasichaa biyyattiitti akka hammaatu sababoonni biroo akka hedduummina uummataa biyyattiis qooda qabu jedhan.

Aanga'oonni Ameerikaa ammatti tarkaanfiiwwan walirraa fagaachuu fi sochii dhorkuu fudhatamaniif xiyyeeffannaa kennanii jiru.

Yeroon itti tarkaanfiiwwan kunneen laaffifamuu malu jedhamee qabatame yeroof Caamsa 1.

Pireezidanti Tiraamp biyyattiin daftee sochiitti akka deebitu fedhu, haalli weerara vaayirasichaa garuu saniif waan hayyamu hin fakkaatu, ammallee lakkoofsi akka malee dabalaa jira.

Haala amma jiruun lammileen tarkaanfiiwwan kunneen sirnaan kan hojiirra oolchan yoo taate, filannoon pireezidantummaa Ameerikaa Sadaasa 3'f qabame yeroodhuma isaatti ni raawwata abdii jedhu akka qaban himaniiru Dr Fawuchiin.