Manneen dhugaatii cuufamuun UK'tti warra biiraa naqan yaaddesse

Nama biiraa buusu
Ibsa waa'ee suuraa,

Nama biiraa buusu

Akkuma tajaajilota kaanii manneetiin dhugaatiis yeroo hin murtoofneef cufamanni turuun isaani hin oolu. Yeroo kanatti garuu dhugaatiin kuusaa isaanii keessa jiru attam taha?

Dhugaatii liitiroo miiliyoona lama baay’atutu UK keessatti okkotee gurguddaa manneen dhugaatii gurguran keessatti sababii koroonaavaayirasiif faayidaa ala tahe.

Kuni egaa isa isaan manaa manatti gurguraniin alattidha.

‘’Humaafi dandeettiin dhugaatii biiraa gaarii oomishuuf bahe lafatti gaafa hafu nama gaddisiisa,’’ jedha hogganaan dhugaatii Shaampenyii Kaamraa jedhamuu, Toom Istaanar.

‘’Egaa waan dhugamu hin fakkaatu horiin irratti bahes bade hafuusaati,’’ jedha.

Akka Istaansar jedhutti manneetiin dhugaatii 39,000 UK keessa jiran yoo xiqqaate okkoteewwan dhugaatii itti naqan 15 qabu.

Dhugaatiin baayyeen yeroon kan itti darbu ji’a sadiitti dha. Warreen calallii addaa keessa darbaniif immoo ji’a jahaa hanga sagaliiti.

Kibba Landanitti kireessituu mana dhugaatii Waandswoth kan taate Keeriis Dii Viilaar dhugaatiin paawundii 10,000 baasu baduu akka danda’u himti.

‘’Manaa manatti geessuu ni danda’ama garuu of eeggannoo guddaa barbaada. Haala gaddisiisaa keessa jirra hojjettoonni biiraa naqan ammallee jaalalaan hojjetu,’’ jetti.

Erga manneetiin dhugaatii cufamiin booda gurgurtaan dhugaatii gabaa (supermarket) dabaleera.

‘’Kuni dhimma guddaa mootummaan xiyyeeffannoo itti kennu tahuu baatus, mana dhugaatii deemuun, siniimaa deemuufaa waan namoonni gochuu fedhani dha,’’jedha Istaansar.

Mootummaan dhugaatiin yeroon irra darbe hundi gadi naqamuusaa akka to’ataniif warren mana dhugaatii bakka bu’aa akka filatan gaafateera.

Dhugaatiin akka malee bu’aaf jecha akka hin tursiifamnees ni to’atu.

Malli warren biiraa naqan yaadan tokko dhugaatii isaanii keessaa alkoolii baasuun qulqulleesituu harkaa oomishuu dha.

Dhaabbanni biiraa oomishu Brewdog jedhamu kanuma hojjechuu eegaleera.

Keeriis, ‘’warri biiraa naqan huduma keenya gargaaruuf waan godhan bareedaa dha,’’ jedhan

Mootummaan UK daldala bashannanaa waliin wal qabataniif liqaa paawundii biiliyoona 330 yoo kennu, biiliyoona 20 immoo deeggarsa taasiseera.

‘’Manneetiin dhugaatii hawaasa keenyaaf lafa bashannanaa, diinagdee keenyaaf immoo utubaa dha jedhan dubbii himaan Waajira Daladalaa, Annisaafi Indaastirii

‘’Akka cufan kan isaan gaafanne uummata keenya eeguufi vaayrasichi akka hin babal’anne dha. Garuu dadaloota kunneeniif deeggarsa ni taasifna,’’ jedhan.