Sa'udii Arabiyaan garafuun adabuu hambisuufi - mana murtii olaanaa

garafaa Sa'udiitti

Madda suuraa, Getty Images

Sa'udii Arabiyaan adabbii garafuu ykn uleen reebuu hambisuuf akka deemtu, ragaaleen miidiyaaleen biyyattii argine jedhan mullise.

Ajajni Mana Murtii Olaanaa kun akka mul'isutti garafanii adabuun, adabbii hidhaa yookaan qarshiin bakka bu'a jedhameera.

Murteen kun qaama rifoormiiwwan mirgoota namoomaa Mootii Salmaan fi ilma isaanii Mohaammad bin Salmaaniin jalqabaman keessaa akka tahes hima.

Sa'udiin mormitoota hidhuuniifi ajjeechaa gaazexeessaa Jamaal Kashoojiin ni qeeqamti.

Falmitoonni akka jedhanitti Sa'udii Arabiyaan biyyoota addunyaarraa qabiinsa mirga namoomaan sadarkaa gadaanaarraa jirti - mirgi walabummaan dubbachuu kan daangeeffameefi qeeqxonni mootummaa ragaa tokko malee hidhaa bu'u jedhu.

'Maqaa badaa'

Ibsa waa'ee suuraa,

Raa'if Badaawii garafuun adabamuun isaa aarii idil addunyaa kaasee ture

Sa'udiitti adabbiin garafuu oduu addunyaa kan tahee ture bara 2015 keessa ture. Gaafas barreessaan Ra'if Badaawii yakka intarneetarraafi amantaa Islaamaa arrabsuun himatamee uummata fuulduratti akka reebamu irratti murame.

Adabbiin isaas garafaa 1,000 ture - aariin addunyaa gubbaa ka'eefi gabaasni lubbuun isaa darbuuf jirti jedhu adabbiin kun akka irraa dhaabbatu godhe.

Gulaalaan BBC Arabic, Sebaastiyaan Ashar kun maqaa Sa'udiin qabduuf gaarii hin turre jedha.

Amma, barmaati kun waan guutummaan guutuutti dhabamuuf deemu fakkaata.

Bulchiinsa Mootichaafi ilma mootichaa jalatti mormitoota gosa kamuu, qabsaa'ota mirga dubartootaa dabalatee hidhaa buusuun, tarii adabbii kana guutummaatti hambisuu dhiisuu mala jedha rippoortarri keenya.

Guyyaa Jimaataa qabsaa'aan mirga namoomaa beekamaan hidhaa keessa wayita jirutti lubbuun darbeera. Akka waahillan isaa jedhanitti anga'oonni yaalii fayyaa dhorkuusaaniitiin kun mudate jedhu.