Daandiin Qilleensaa Itoophiyaa Chaayinaatti balalii itti fufuun sirrii ture jedhe

Hojii Gaggeessaa Daandii Qilleensa Itoophiyaa, Teweeldee G/ Maariyaam

Madda suuraa, MICHAEL TEWELDE

Daandii Qilleensaa Itoophiyaa wayita weerarri Koroonaavaayiras Chaayinaatti hammaatee turettillee balallii garasitti godhamu adda kutuu dhiisuun murtee sirriidha jedhe.

Jalqaba bara kanaatti daandileen qilleensaa hedduun balallii adda kutanii wayita turanitti, gara magaalota Beejiingiifi Shaangihaayitti kanneen balailii itti fufan muraasa keessaati.

Hojii gaggeessaan Dhaabbatichaa obbo Tewoldee Gabramaariyaam BBC'tti yoo dubbatan, dhaabbatni isaanii biyyoota Afrikaa dinagdeen isaanii daldala Chaayinaa waliin qaban irratti hirkateef 'funyoo lubbuu ittiin dherreffatan' ta'eera jechuun balallii itti fufuun isaanii siirrii ta'uu himan.

Obbo Tawaldeen Dhaabbatni isaanii, balallii kallattiifi tamsa'ina Covid-19 wanti kallattiin walitti fidu hin jiru jedhee akka amanu dubbatan.

Dubbii isaanii keessattis biyyootni dhorkaawwan balalii dabalatee kan imalaa jajjaboo kaahanii turan weeerara kanaan miidhamaa akka jiran himan.

Haata'u malee jedhanii, fayidaa dinagdee fi fayyaa hawaasaa giduuttii madala sirrii eeguun barbaachisaa akka ta'e amanan.

Yeroo hamaa akkasii keessa dhaabbaticha daandii qajeelaarra oofuun rakkisaa ta'us, imaltoota deddeebisuu dhabuun waan dhabu, meeshaalee daldalaa fe'uun dandamachuuf akka hojjetu himan.

Biyyootni Afrikaa tokko tokko sababa balalii daandii qilleensaa Itoophiyaatiin, vaayirasichi nutti dhufa jechuun yaaddoo ibsachaa turan.

Boodas biyyootni nama jalqabaa vaayirsichaan qabame ibsan akka Burkinaafaasoo daandii Xiyyaaraa Itoophiyaan kan imale ta'uu komatanii turan.

Lammiileen Itoophiyaas marsaalee Miidiyaa hawaasaa garaagaraan imalli gara Chaayinaa achiis gara Itoophiyaa godhamu balaaf nu saaxila dhorkamuu qaba jechuun sagalee isaaniii dhageessisaa turan.

Torbee muraasa dura Obbo Tawaldeen ibsa kennanii tureen amma Itoophiyaa keessatti namoota Covid-19n qabamanii jiran keessaa keessummeessitotni balallii akka argamaniifi deeggarsi godhamaafi akka jiru himanii turan.